Aptvertās un nesegtās iespējas ir


Izmantojot deleģētos aktus saskaņā ar Šīs regulas nolūkā pozīciju, ko veido kāds no še turpmāk minētajiem, uzskata par īsu pozīciju saistībā ar sabiedrības emitēto akciju kapitālu vai dalībvalsts vai ES emitētajiem valsts parāda vērtspapīriem: a sabiedrības emitētas akcijas vai dalībvalsts vai ES emitēta parāda instrumenta īsās pozīcijas pārdošana; b juridiska vai fiziska persona, kas iesaistās darījumā, kurš rada finanšu instrumentu vai attiecas uz finanšu instrumentu, kas nav šā punkta a apakšpunktā minētais instruments, un darījuma ietekme vai viena no ietekmēm ir nodot finanšu priekšrocību fiziskai vai juridiskai personai, ja akcijas vai parāda instrumenta cena vai vērtība pazeminās.

Šīs regulas nolūkā pozīciju, ko veido kāds no še turpmāk minētajiem, uzskata par garu pozīciju saistībā ar sabiedrības emitēto akciju kapitālu vai dalībvalsts vai ES emitētajiem valsts parāda vērtspapīriem: a ieguldījums sabiedrības emitētā akcijā vai dalībvalsts vai ES emitētā parāda instrumentā; b fiziska vai juridiska persona, kas iesaistās darījumā, kurš rada finanšu instrumentu vai attiecas uz finanšu instrumentu, kas nav šā punkta a apakšpunktā minētais instruments, un darījuma ietekme vai viena no ietekmēm ir nodot finanšu priekšrocību fiziskai vai juridiskai personai, ja akcijas vai parāda instrumenta cena vai vērtība palielinās.

Šā panta 1. Šīs regulas nolūkā pozīcija, kura paliek, kad visas garās pozīcijas, kuras fiziska vai juridiska persona tur saistībā ar sabiedrības emitēto akciju kapitālu, tiek atskaitītas no īsajām pozīcijām, kuras fiziska vai juridiska persona tur saistībā ar šādu kapitālu, aptvertās un nesegtās iespējas ir par neto īso pozīciju saistībā ar šīs sabiedrības emitēto akciju kapitālu. Aptvertās un nesegtās iespējas ir aptvertās un nesegtās iespējas ir nolūkā pozīcija, kura paliek, kad visas garās pozīcijas, kuras fiziska vai juridiska persona tur saistībā ar dalībvalsts vai ES emitētajiem valsts parāda vērtspapīriem, tiek atskaitītas no īsajām pozīcijām, kuras fiziska vai juridiska persona tur saistībā ar šiem pašiem parāda vērtspapīriem, uzskata par neto īso pozīciju saistībā ar dalībvalsts vai ES emitētajiem valsts parāda vērtspapīriem.

Valsts parāda vērtspapīru aprēķinu saskaņā ar šā panta 1. Šīs regulas nolūkā uzskata, ka fiziskai vai juridiskai personai ir nesegta pozīcija kredītsaistību nepildīšanas mijmaiņas līgumos, kuri attiecas uz dalībvalsts vai ES saistībām, ja kredītsaistību nepildīšanas mijmaiņas līgumu neizmanto, lai aizsargātu pret emitenta saistību nepildīšanas risku, ja fiziskai vai juridiskai personai ir garā pozīcija šā emitenta valsts parāda vērtspapīros vai ikviena garā pozīcija emitenta parāda vērtspapīros un parāda vērtspapīru cenai ir augstāka korelācija ar dalībvalsts vai ES saistību cenu.

Kredītsaistību nepildīšanas mijmaiņas līguma partneris, kuram ir pienākums veikt maksājumu vai maksāt kompensāciju saistību nepildīšanas gadījumā vai tāda kredītnotikuma gadījumā, kas ir saistīts ar atsauces vienību, šā punkta nolūkā neveido nesegtu pozīciju, aizbildinoties ar šīm saistībām.

Fiziska vai juridiska persona, kurai ir neto īsā pozīcija saistībā ar tādas sabiedrības emitēto akciju kapitālu, kuras akcijas iekļautas tirdzniecības vietā, informē attiecīgo kompetento iestādi, kad pozīcija sasniedz attiecīgo slieksni vai kļūst mazāka par slieksni, par kādu jāinformē saskaņā ar šā panta 2.

Tirdzniecības vieta vismaz reizi dienā publicē kopsavilkumu par tādu rīkojumu apjomu, kuri aptvertās un nesegtās iespējas ir kā nākotnes pārdošanas rīkojumi. Fiziska vai juridiska persona, kurai ir neto īsā pozīcija saistībā ar tādas sabiedrības emitēto akciju kapitālu, kuras akcijas iekļautas tirdzniecības vietā, publiski uzrāda detalizētu informāciju par pozīciju, ja pozīcija sasniedz attiecīgo slieksni vai kļūst mazāka par tādu slieksni, kas jāpublisko saskaņā ar šā panta 2.

Fiziska vai juridiska persona, kurai ir kāda no še turpmāk minētajām pozīcijām, informē attiecīgo kompetento iestādi, ja šāda pozīcija sasniedz attiecīgo dalībvalsts vai ES slieksni, par kādu jāinformē, vai kļūst mazāka par šādu slieksni: a neto īsā pozīcija attiecībā uz dalībvalsts vai ES emitētajiem valsts parāda vērtspapīriem; b nesegta pozīcija kredītsaistību nepildīšanas mijmaiņas līgumos, kas saistīti ar dalībvalsts vai ES saistībām.

aptvertās un nesegtās iespējas ir 60. iespējas

Attiecīgos sliekšņus, par kādiem jāinformē, veido sākotnējais apjoms un tad papildu pakāpeniski pieaugošs līmenis katrai dalībvalstij un ES, kā noteikts pasākumos, ko Komisija veic saskaņā ar šā panta 3. Tā ņem vērā abus šādus elementus: a ka sliekšņus nevar noteikt tādā līmenī, lai būtu jāinformē par pozīcijām, kuru vērtība ir minimāla; b katras dalībvalsts un ES emitēto neizpirkto valsts parāda vērtspapīru kopējo vērtību un vidējo pozīcijas apjomu, kādu tur tirgus dalībnieki saistībā ar šīs dalībvalsts vai ES valsts parāda vērtspapīriem.

Sniedzot vai uzrādot informāciju saskaņā ar 5. Attiecīgais laiks neto īsās pozīcijas aprēķināšanai ir plkst.

aptvertās un nesegtās iespējas ir darījumu veidi ar binārām opcijām

Informāciju sniedz vai uzrāda ne vēlāk kā plkst. Informāciju attiecīgajai kompetentajai iestādei sniedz saskaņā ar Regulas EK Nr. Kā noteikts 7. Komisijai ir deleģētas pilnvaras pieņemt regulējošus tehniskus standartus, kas precizē sīkāku informāciju, kāda jāsniedz šā panta 1.

aptvertās un nesegtās iespējas ir bāra bināro opciju iekšpusē

EVTI šo regulējošo tehnisko standartu projektu iesniedz Komisijai vēlākais līdz [ Lai nodrošinātu vienotus nosacījumus šā panta 4. EVTI šo īstenošanas tehnisko standartu projektu iesniedz Komisijai vēlākais līdz [ Kompetentās iestādes reizi ceturksnī sniedz EVTI kopsavilkuma informāciju par neto īsajām pozīcijām attiecībā uz akcijām un valsts parāda vērtspapīriem un nesegtām pozīcijām attiecībā uz kredītsaistību nepildīšanas mijmaiņas līgumiem, attiecībā uz kuriem tās ir attiecīgās kompetentās iestādes un saņem informāciju saskaņā ar 5.

Lai veiktu šajā regulā noteiktos pienākumus, EVTI var jebkurā brīdī no dalībvalsts attiecīgās kompetentās iestādes pieprasīt papildu informāciju par neto īsajām pozīcijām attiecībā uz aptvertās un nesegtās iespējas ir vai valsts parāda vērtspapīriem, vai nesegtām pozīcijām saistībā ar kredītsaistību nepildīšanas mijmaiņas līgumiem.

Kompetentā iestāde sniedz pieprasīto informāciju EVTI vēlākais septiņu kalendāro dienu laikā. Fiziska vai juridiska persona drīkst iesaistīties tikai tādu akciju īsās pozīcijas pārdošanā, kura iekļautas tirdzniecības vietā, vai valsts parāda vērtspapīru īsās pozīcijas pārdošanā, ja ir izpildīts viens no šādiem nosacījumiem: a fiziskā vai juridiskā persona aizņēmusies akcijas vai valsts parāda instrumentu; b fiziskai vai juridiskai personai ir nolīgums par akciju vai valsts parāda instrumentu aizņemšanos; c fiziskai vai juridiskai personai ir nolīgums ar trešo personu, saskaņā ar kuru trešā persona apstiprina, ka akcijas vai valsts parāda instrumenti tikuši noteikti un rezervēti aizdošanai minētajai fiziskajai vai juridiskajai personai, lai norēķinu var veikt noteiktajā termiņā.

Lai nodrošinātu vienotus nosacījumus šā panta 1. Komisija īpaši ņem vērā nepieciešamību saglabāt likviditāti tirgos, īpaši valsts obligāciju tirgū un valsts obligāciju pārdošanas ar atpirkšanu repo līgumu tirgū.

EVTI īstenošanas tehnisko standartu projektu iesniedz Komisijai vēlākais līdz [ Tirdzniecības vieta, kurā iekļautas aptvertās un nesegtās iespējas ir vai valsts parāda instrumenti, nodrošina, ka tai ir izstrādātas procedūras vai ka norēķinu sistēmai, kas sniedz norēķinu pakalpojumus attiecībā uz akcijām vai valsts parāda instrumentiem, aptvertās un nesegtās iespējas ir izstrādātas procedūras, saskaņā ar kurām fiziskai vai juridiskai personai, kas pārdod akcijas vai valsts parāda instrumentus šai vietā, bet kas nepiegādā akcijas vai valsts parāda instrumentus norēķina veikšanai līdz norēķina veikšanas dienai, ir pienākums veikt ikdienas soda naudas maksājumus tirdzniecības vietai vai centrālajam darījumu starpniekam līdz laikam, kad tā piegādā akcijas vai valsts parāda instrumentus un veic norēķinu.

Ikdienas maksājumiem jābūt pietiekami lieliem, lai pārdevējs negūtu peļņu, neveicot norēķinu, un tie kalpotu par brīdinājumu fiziskām vai juridiskām personām, kas neveic norēķinu.

Tirdzniecības vieta, kurā iekļautas akcijas vai valsts parāda instrumenti, izstrādā noteikumus, saskaņā ar kuriem tā var aizliegt fiziskai vai juridiskai personai, kas ir tirdzniecības vietas biedrs, turpmāk iesaistīties īsās pozīcijas pārdošanā ar akcijām vai valsts parāda instrumentiem šajā tirdzniecības vietā, kamēr šī persona neveic norēķinus par darījumu, kas radies, šajā tirdzniecības vietā veicot īsās pozīcijas pārdošanu.

Sabiedrības akcijām, kas iekļautas tirdzniecības vietā ES, nepiemēro 5. Attiecībā uz sabiedrības akcijām, kas tiek tirgotas tirdzniecības vietās ES un tirdzniecības vietā ārpus ES, attiecīgā kompetentā iestāde vismaz reizi divos gados nosaka, vai galvenā tirdzniecības vieta šīm akcijām atrodas ārpus ES. Attiecīgā kompetentā iestāde informē EVTI par šādām akcijām, saistībā ar kurām tā konstatē, ka to galvenā tirdzniecības vieta atrodas ārpus ES. Saraksts ir spēkā divus gadus.

Komisijai piešķirtas pilnvaras pieņemt regulējošus tehniskos standartus, kas precizē apgrozījuma aprēķina metodi, lai noteiktu akciju galveno tirdzniecības vietu. Regulas 5. Saskaņā ar Trešās valsts tiesisko un uzraudzības regulējumu var uzskatīt par līdzvērtīgu, ja šis ietvars atbilst visiem šādiem nosacījumiem: a uz tirgiem šādā trešā valstī attiecas reģistrēšana, nepārtraukta efektīva uzraudzība un īstenošana; b tirgos pastāv skaidri un pārredzami noteikumi, kuri attiecas uz vērtspapīru iekļaušanu tirdzniecībai, lai šādus vērtspapīrus varētu tirgot godīgi, kārtīgi un efektīvi un tie binārs robots ģēnijs brīvi apgrozāmi; c uz vērtspapīru emitentiem attiecas prasības par periodisku un nepārtrauktu informāciju, nodrošinot ieguldītāju aizsardzību augstā līmenī; d tiek nodrošināta tirgus pārredzamība un integritāte, nepieļaujot tirgus ļaunprātīgu izmantošanu, kas izpaužas kā iekšējās informācijas ļaunprātīga izmantošana un tirgus manipulācija.

Regulas 8. Kompetentā iestāde jāinformē ne vēlāk ienākumi dienā internetā 30 kalendārās dienas, pirms fiziskā vai juridiskā persona plāno izmantot atbrīvojumu. Izcelsmes valsts kompetentā iestāde var aizliegt izmantot atbrīvojumu, ja tā uzskata, ka fiziskā vai juridiskā persona neatbilst nosacījumiem attiecībā uz atbrīvojumu.

Aizliegumu nosaka 30 kalendārajām dienām, kā noteikts šā panta 1. Trešās valsts vienība, kas nav reģistrēta ES, nosūta šā panta aptvertās un nesegtās iespējas ir. Fiziska vai juridiska persona, kas sniegusi informāciju saskaņā ar šā panta 5. Izcelsmes valsts kompetentā iestāde var pieprasīt, lai fiziska vai juridiska persona, kas darbojas, izmantojot šā panta 1.

Fiziskai vai juridiskai personai jāsniedz aptvertās un nesegtās iespējas ir ne vēlāk kā četru kalendāro dienu laikā pēc pieprasījuma izteikšanas. Attiecīgajai kompetentajai iestādei divu nedēļu laikā pēc paziņojuma saņemšanas saskaņā ar šā panta 5. EVTI publicē savā tīmekļa vietnē to tirgus uzturētāju un pilnvaroto primāro tirgotāju sarakstu, kuri izmanto atbrīvojumu, un saraksts regulāri jāatjaunina. Dalībvalsts kompetentā iestāde var pieprasīt, lai fiziskas vai juridiskas personas, kam ir neto īsās pozīcijas saistībā ar īpašiem finanšu instrumentiem vai finanšu instrumentu kategorijām, sniedz tai informāciju vai publiski uzrāda sīkāku informāciju par pozīciju, ja pozīcija sasniedz slieksni, par kuru jāinformē, vai kļūst mazāka par šādu slieksni, ko noteikusi kompetentā iestāde, ja ir izpildītas divas šādas prasības: a rodas negatīvi notikumi vai tendences, kas nopietni apdraud finanšu stabilitāti vai uzticēšanos tirgum šajā dalībvalstī vai vienā vai vairākās citās dalībvalstīs; b pasākums nepieciešams apdraudējuma risināšanai.

Dalībvalsts kompetentā iestāde var veikt šā panta 2. Dalībvalsts kompetentā iestāde var aizliegt vai noteikt nosacījumus attiecībā uz fiziskām vai juridiskām bināro opciju algoritmi, kuras kā pats nopelnīt naudu internetā a īsās pozīcijas pārdošanos; b darījumā, kas nav īsās pozīcijas aptvertās un nesegtās iespējas ir un kas rada finanšu instrumentu vai ir saistīts ar finanšu instrumentu, un šā darījuma ietekme vai viena no ietekmēm ir nodot finanšu priekšrocību fiziskai vai juridiskai personai, ja pazeminātos cita finanšu instrumenta cena vai vērtība.

Dalībvalsts kompetentā iestāde var neļaut fiziskai vai juridiskai personai iesaistīties darījumā, kas saistīts ar finanšu instrumentiem, vai ierobežot tādu darījumu vērtību ar finanšu instrumentiem, kādos tā var iesaistīties. Saskaņā ar šā panta 2. Pasākumu var piemērot noteiktos apstākļos vai uz to var attiekties attiecīgās kompetentās iestādes noteikti izņēmumi.

Ietvertās iespēju stratēģijas. Skatīt lapas, kurās ir minēts aptvertā termina variants

Izņēmumus īpaši var precizēt, lai tos piemērotu tirgus aptvertās un nesegtās iespējas ir darbībām vai primārā tirgus darbībām. Dalībvalsts kompetentā iestāde var ierobežot fiziskas vai juridiskas personas iesaistīšanos kredītsaistību nepildīšanas mijmaiņas darījumos, kas saistīti ar dalībvalsts vai ES saistībām, vai ierobežot tādu kredītsaistību nepildīšanas mijmaiņas līgumu nesegtu pozīciju vērtību, kuros var iesaistīties fiziskas vai juridiskas personas un kuri attiecas uz dalībvalsts vai ES saistībām, ja ir izpildīti divi šādi nosacījumi: a rodas negatīvi notikumi vai tendences, kas nopietni apdraud finanšu stabilitāti un uzticēšanos tirgum šajā dalībvalstī vai vienā vai vairākās citās dalībvalstīs; b pasākums nepieciešams apdraudējuma risināšanai.

Ja vienas tirdzniecības dienas laikā finanšu instrumenta cena kādā tirdzniecības vietā pazeminās par vērtību, kas norādīta šā panta 4. Ja saskaņā ar šā panta 1. Pasākumu piemēro uz laiku, kas nepārsniedz tās tirdzniecības dienas beigas, kas seko tirdzniecības dienai, kurā notikusi cenas pazemināšanās.

Ikvienu šādu pasākumu var turpmāk atjaunot uz laiku, kas nepārsniedz trīs mēnešus vienā reizē.

aptvertās un nesegtās iespējas ir bitkoinu labāk nopelnīt

Kompetentā iestāde savā tīmekļa vietnē publicē paziņojumu par aptvertās un nesegtās iespējas ir noteikt vai atjaunot Paziņojumā iekļauj sīkāku informāciju par: a noteiktajiem pasākumiem, tostarp instrumentiem un darījumu kategorijām, kam tos piemēros, un pasākumu ilgumu; b iemesliem, kādēļ kompetentā iestāde uzskata, ka pasākums jāievieš, tostarp apliecinājums, kas pamato šos iemeslus.

Ikviens Pirms kādu Paziņojumā iekļauj sīkāku informāciju par ieteikto pasākumu, finanšu instrumentu kategoriju un darījumiem, uz kuriem pasākums attieksies, apliecinājums, kas pamato šos iemeslus un pasākumu plānoto spēkā stāšanās laiku. Informācija par priekšlikumu noteikt vai atjaunot pasākumu saskaņā ar Izņēmuma gadījumos kompetentā iestāde var sniegt informāciju vēlāk nekā 24 stundas pirms plānotās pasākuma stāšanās spēkā, ja to nav kā ātri nopelnīt naudu iesācējam no nulles iespējams izdarīt 24 stundas iepriekš.

Paziņojumu saskaņā ar Dalībvalsts kompetentā iestāde, kas saņem paziņojumu saskaņā ar šo pantu, var veikt pasākumus saskaņā ar Kompetentajai iestādei arī jāpaziņo saskaņā ar šā panta 1. EVTI veic veicinātāja un koordinatora lomu saistībā ar kompetento iestāžu veiktajiem pasākumiem saskaņā ar I iedaļu. Īpaši EVTI nodrošina, ka kompetentās iestādes ievēro konsekventu pieeju attiecībā uz I iedaļā minētajiem pasākumiem, īpaši attiecībā uz gadījumiem, kad jāizmanto pilnvaras iejaukties saskaņā ar Aptvertās un nesegtās iespējas ir iedaļu, noteikto pasākumu raksturs un pasākumu uzsākšana un ilgums.

Pēc Atzinumā norāda, vai EVTI bināro opciju top 10, ka negatīvie notikumi vai tendences nopietni apdraud finanšu stabilitāti vai uzticēšanos tirgum vienā vai vairākās dalībvalstīs, vai pasākums vai ieteiktais pasākums ir atbilstīgs un samērīgs apdraudējuma risināšanai un vai pasākuma ieteiktais ilgums ir pamatots.

Ja EVTI uzskata, ka citu kompetento iestāžu veikts pasākums ir nepieciešams apdraudējuma risināšanai, tā to arī norāda atzinumā. Atzinumu publicē EVTI tīmekļa vietnē.

Ja kompetentā iestāde iesaka veikt pasākumu vai veic pasākumu pretēji šā panta 2. Saskaņā ar Regulas ES Nr. EVTI tikai pieņem lēmumu saskaņā ar šā panta 1.

  • Iespējas gk no 2020. gada 1. 06.
  • Kā vislabāk nopelnīt naudu

Veicot šā panta 1. Ja kompetentā iestāde vai kompetentās iestādes veikušas pasākumu saskaņā ar Pirms lēmuma par šā panta 1.

Filled with Eliza and our four-day trip to Latsi - Cyprus 2020 #MEchatzimike

Paziņojumā iekļauj sīkāku informāciju par ieteikto pasākumu, finanšu instrumentu kategoriju un aptvertās un nesegtās iespējas ir, uz ko tas attieksies, apliecinājumu, kas pamato iemeslus, un pasākumu plānoto spēkā stāšanās laiku. Informācija jāsniedz ne vēlāk kā 24 stundas pirms pasākuma plānotās stāšanās spēkā vai atjaunošanas. Izņēmuma gadījumos EVTI var sniegt informāciju mazāk nekā 24 stundas pirms aptvertās un nesegtās iespējas ir pasākuma stāšanās spēkā, ja to nav bijis iespējams izdarīt 24 stundas iepriekš.

EVTI savā tīmekļa vietnē publicē paziņojumu par jebkādu lēmumu noteikt vai atjaunot kādu šā panta 1. Paziņojumā vismaz precizē sīkāku informāciju par: a noteiktajiem pasākumiem, tostarp instrumentiem un darījumu kategorijām, kam tos piemēros, kā arī pasākumu ilgumu; b iemesliem, kādēļ EVTI uzskata, aptvertās un nesegtās iespējas ir jānosaka pasākumi, tostarp apliecinājums, kas pamato šos iemeslus.

Pasākums stājas spēkā, kad tiek publicēts paziņojums, vai paziņojumā norādītā laikā, kas ir pēc publicēšanas, un to piemēro tikai attiecībā uz darījumu, kurā iesaistās aptvertās un nesegtās iespējas ir pasākuma stāšanās spēkā.

EVTI pārskata 1. Ja pasākums nav atjaunots pēc tam, kad pagājis triju mēnešu laikposms, tas automātiski zaudē spēku. Pasākumu atjaunošanai piemēro šā panta 2.

Šajā pantā minētais EVTI pieņemtais pasākums dominē pār jebkuru citu pasākumu, ko kompetentā iestāde veikusi saskaņā ar I iedaļu.

52010PC0482

Lai veiktu savus pienākumus saskaņā ar šo regulu, kompetentajām iestādēm jābūt visām nepieciešamajām uzraudzības un pārbaužu veikšanas pilnvarām savas darbības veikšanai. Tās savas pilnvaras īsteno kādā no še turpmāk minētajiem veidiem: a tieši; b sadarbībā ar citām iestādēm; c iesniedzot pieteikumu kompetentajām tiesas iestādēm. Neierobežojot šā panta 2.

Atbilde 1: Šie noteikumi attiecas uz līguma rakstītāja pozīciju - personu, kas pārdeva zvana iespēju. Piemēram, ja es uzrakstu 1 pirkšanas iespējas līgumu Apple un man savā kontā pieder Apple akcijas, tas ir segtais uzaicinājums 1 opcijas līgums ir paredzēts akcijām. Ja man nepieder Apple krājumi un es rakstu to pašu līgumu, tas tiek uzskatīts par neapzinātu zvanu. Zvana opcijas pircējs neredz atšķirību.

EVTI publicē pārskatu, izklāstot konstatētos faktus un ieteikumus saistībā ar jautājumu vai praksi. Pienākums saglabāt dienesta noslēpumu attiecas uz visām fiziskām vai juridiskām personām, kas strādā vai ir strādājušas kompetentajās iestādēs vai citās iestādēs, vai fiziskām vai juridiskām personās, kurām kompetentā iestāde deleģējusi uzdevumus, tostarp revidentiem un ekspertiem, ar kuriem kompetentā iestāde slēgusi līgumus.

Informāciju, uz kuru attiecas dienesta noslēpums, nevar izpaust citām fiziskām vai juridiskām personām vai iestādēm, izņemot gadījumus, kad informācijas izpaušana nepieciešama tiesvedībai.

aptvertās un nesegtās iespējas ir kāda ir atšķirība starp tendenču līnijām

Visa informācija, ar kādu kompetentās iestādes apmainās saskaņā ar šo regulu, uzskatāma par konfidenciālu informāciju, izņemot gadījumus, kad kompetentā iestāde informācijas paziņošanas laikā paziņo, ka informāciju drīkst izpaust, vai kad šāda izpaušana nepieciešama tiesvedībai.

Īpaši kompetentās iestādes bez liekas vilcināšanās nodrošina citām iestādēm informāciju, kas ir svarīga to pienākumu veikšanai saskaņā ar šo regulu.

aptvertās un nesegtās iespējas ir Es gribu patiešām nopelnīt naudu internetā bez ieguldījumiem

Kādas dalībvalsts kompetentā iestāde var lūgt citas dalībvalsts kompetentās iestādes palīdzību saistībā ar klātienes pārbaudi. Kompetentā iestāde informē EVTI par ikvienu šā panta 1. Ja pārbaudei ir pārrobežu ietekme, EVTI koordinē šo pārbaudi.

Centa opcijas 1 binārās

Ja kompetentā iestāde saņem citas dalībvalsts kompetentās iestādes lūgumu veikt klātienes pārbaudi, tā var rīkoties kādā no še turpmāk minētajiem veidiem: a pati veikt klātienes pārbaudi; b ļaut piedalīties klātienes pārbaudē tai kompetentajai iestādei, kura iesniegusi pieprasījumu; c ļaut veikt klātienes pārbaudi tai kompetentajai iestādei, kura iesniegusi pieprasījumu; d iecelt revidentus vai ekspertus klātienes pārbaudes veikšanai; e īpašus, ar uzraudzību saistītus uzdevumus izpildīt kopīgi ar citām kompetentajām iestādēm.

Kompetentās iestādes slēdz sadarbības nolīgumus ar trešo valstu kompetentajām iestādēm par informācijas apmaiņu ar trešo valstu kompetentajām iestādēm, saistību izpildi trešās valstīs saistībā ar šo regulu un līdzīgiem pasākumiem, ko veic šo valstu kompetentās iestādes papildus pasākumiem, kuri veikti saskaņā ar V nodaļu.

  • Uzticamas meafx binārās opcijas
  • Kā var nopelnīt naudu par ūdeni

Kompetentā iestāde informē EVTI un citas kompetentās iestādes, ja tā iesaka slēgt šādus nolīgumus. EVTI koordinē starp dalībvalstu kompetentajām iestādēm un trešo valstu attiecīgajām kompetentajām iestādēm noslēgto sadarbības nolīgumu attīstību. Tādēļ EVTI sagatavo nolīguma paraugforma, ko kompetentās iestādes var izmantot. EVTI arī koordinē tādas informācijas apmaiņu starp kompetentajām iestādēm, kas iegūta no trešo valstu kompetentajām iestādēm un kas var būt svarīga, veicot V nodaļā minētos pasākumus.

Kompetentās iestādes slēdz sadarbības nolīgumus par informācijas apmaiņu ar trešo valstu kompetentajām iestādēm tikai tad, ja uz sniegto informāciju attiecas dienesta noslēpuma garantijas, kuras ir vismaz līdzvērtīgas Šādas informācijas apmaiņa paredzēta kompetento iestāžu uzdevumu veikšanai. Maksimālais datu glabāšanas laiks ir pieci gadi.