Iespēju aprēķināšanas metodika. Populārākie


SEG emisiju apjoma izmaiņas šo noteikumu Ja pasākuma ietvaros plānots uzstādīt koģenerācijas staciju, SEG emisiju apjomu aprēķina atbilstoši šo noteikumu SEG emisiju apjoma izmaiņas aprēķina katram šo noteikumu Metodika aukstuma iekārtu efektivitātes uzlabošanas pasākumiem Metodiku piemēro pasākumiem F-gāzes saturošo aukstuma iekārtu efektivitātes uzlabošanai vai modernizācijai tai skaitā  F-gāzes veida nomaiņai.

Vispārīgie jautājumi 1. Metodika nosaka kārtību, kādā depozīta sistēmas operators turpmāk — komersants aprēķina projektu depozīta sistēmas dalības maksai turpmāk — dalības maksas projektskuru depozīta iepakotājs maksā komersantam par depozīta sistēmas operatora depozīta sistēmas nodrošināšanas pakalpojumu turpmāk — depozīta sistēmas nodrošināšanas pakalpojums. Komersants iesniedz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai turpmāk — Regulators dalības maksas projekta dokumenta oriģinālu papīra formā vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā parakstītu ar elektronisko parakstu un elektronisko formu ja dalības maksas projekta oriģināls ir iesniegts papīra formā.

Vēlreiz par algu aprēķiniem

Kopā ar dalības maksas projektu komersants iesniedz informāciju, aprēķinus un dalības maksas projekta aprēķinā iekļauto dalības maksu veidojošo izmaksu pamatojošos dokumentus, kas apliecina aprēķinā iekļauto izmaksu pamatojumu un ir noteikti Regulatora lēmumā par tarifu veidojošo izmaksu pamatojumu. Iesniedzot dalības maksas projektu par kārtējo gadu, komersants pievieno aprakstu vai shēmu, kas pa iepakojuma materiāla veidiem un atbilstoši tam, vai iepakojums paredzēts vienreizējai vai atkārtotai lietošanai turpmāk — lietošanas nosacījumiattēlo depozīta iepakojuma apsaimniekošanas procesu pa materiālu plūsmām, kā arī norāda apsaimniekotā depozīta iepakojuma vienību skaitu iepriekšējā un kārtējā gadā.

Ja komersantam, iesniedzot Regulatorā dalības maksas projektu, objektīvu iemeslu dēļ nav datu par iepriekšējā gada faktisko depozīta vienību daudzumu, izmaksām un ieņēmumiem, tas sniedz informāciju par periodu, kas ir tā rīcībā. Dalības maksas projekta aprēķināšanas vispārīgie noteikumi 4. Dalības maksas iespēju aprēķināšanas metodika komersants aprēķina euro par vienu depozīta iepakojuma vienību, kas laista tirgū, atbilstoši iepakojuma materiāla veidam un lietošanas nosacījumiem, aprēķinu veicot saskaņā ar metodikas 1.

iespēju aprēķināšanas metodika

Komersants var aprēķināt dalības maksas projektu papildus metodikas 1. Komersants lieto izmaksu attiecināšanas modeli, kura pamatprincipus un specifikāciju iesniedz kopā ar dalības maksas projekta pamatojuma dokumentiem. Regulators dalības maksas projekta izvērtēšanas laikā var prasīt komersantam pārskatīt un mainīt izmaksu attiecināšanas modeli.

Dalības maksas projektā kārtējam gadam plānotās izmaksas, kā arī depozīta iepakojuma daudzums, kuru plānots laist tirgū, un daudzums, kuru plānots savākt pārstrādei vai atkārtotai izmantošanai, attiecināmi uz divpadsmit mēnešu ilgu laika periodu.

  • Когда преобразователь материи, поглотив сырье, сотворил каждодневное чудо, воздух под куполом ровно колыхнулся и просочился в отверстие где-то вверху.
  • Labākie bināro opciju pāri
  • Binārās opcijas 120 sekundes
  • До сих пор он выступал как бессознательный исполнитель собственных импульсивных желаний.
  • Neviena cilvēka debess ātra nauda 2020. gads
  • Они столкнулись с флотилией огромных, дряблых шаров, плывших по ветру.

Noteiktā dalības maksa ir spēkā līdz jaunas dalības maksas noteikšanai. Komersants dalības maksas projektā precīzi un pārskatāmi atspoguļo izmaksas, iekļaujot tajās tikai ar depozīta sistēmas nodrošināšanas pakalpojumu saistītos aktīvus un darbības.

SPRK padome apstiprinājusi grozījumus dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodikā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas SPRK padome ir apstiprinājusi grozījumus dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodikā.

Iespēju aprēķināšanas metodika dalības maksas projektā iekļauj tikai tās tehnoloģiski un ekonomiski pamatotās izmaksas, kas nepieciešamas depozīta sistēmas nodrošināšanas pakalpojuma efektīvai sniegšanai. Iespēju aprēķināšanas metodika samazina depozīta sistēmas nodrošināšanai nepieciešamās izmaksas par šādiem ieņēmumiem: 9.

iespēju aprēķināšanas metodika

Dalības maksas projekta aprēķināšanai komersants izmanto depozīta iepakojuma daudzumu, kuru plānots laist tirgū kārtējā gadā, un depozīta iepakojuma daudzumu, kuru plānots savākt kārtējā gadā. Komersants dalības maksas projektā iekļauj tikai to depozīta iepakojuma daudzumu, kas saistīts ar depozīta sistēmas nodrošināšanas pakalpojuma sniegšanu.

Prognozējot depozīta iepakojuma daudzumu, kuru plānots laist tirgū kārtējā gadā, un prognozējot depozīta iepakojuma daudzumu, kuru plānots savākt kārtējā gadā, komersants ņem vērā iepriekšējā gada faktiskos depozīta iepakojuma daudzumus, plānotās izmaiņas kārtējā gadā, kā arī Ministru kabineta noteiktos depozīta iepakojuma pieņemšanas, savākšanas, pārstrādes, sagatavošanas atkārtotai izmantošanai un nodošanas atkārtotai izmantošanai procentuālos apjomus un termiņus. Kopā ar dalības maksas projektu komersants iesniedz skaidrojumu un pamatojumu plānotajām tirgū laistā depozīta iepakojuma un savāktā depozīta iepakojuma daudzuma izmaiņām.

Gatavo rakstus dažādiem profesionālajiem žurnāliem un masu medijiem, uzstājusies arī Radio 4. Vairākus gadus darbojas FM darba grupās nodokļu aktu izstrādē. Darbojas LDDK Nozaru ekspertu padomē —  piedalījusies grāmatvežu profesionālā standarta trešais kvalifikācijas līmenis izstrādē, un šobrīd piedalās kā eksperts modulārās profesionālās izglītības programmas […] AUTORS: Anda Ziemele ISO sertificētu grāmatvežu asociācijas valdes priekšsēdētāja, sertificēta grāmatvede. Ir novembra mēnesis, un jau desmit algu aprēķini ir veikti, tomēr joprojām grāmatvežu un nodokļu konsultantu vidū nav vienprātības par iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķiniem, atvieglojumu un robežvērtības piemērošanu dažādos dzīves gadījumos.

Komersants dalības maksas projektā peļņu novērtē kā depozīta sistēmas attīstībai, darbības efektivitātei un apgrozāmo līdzekļu piesaistei nepieciešamos līdzekļus. Peļņa procentuālā izteiksmē nevar pārsniegt fiksētu apgrozījuma iespēju aprēķināšanas metodika normu, kas noteikta kā pēdējo sešu mēnešu vidējā Latvijas Bankas publicēto nefinanšu sabiedrībām euro valūtā izsniegto kredītu ar termiņu līdz vienam gadam; jaunajiem darījumiem mainīgā procentu likme turpmāk — atļautā procentu likme.

Komersants dalības maksas izmaksas Idal aprēķina kā starpību starp komersanta plānotajām depozīta sistēmas nodrošināšanai nepieciešamajām izmaksām un saskaņā ar metodikas 9.

Dalības maksas izmaksas ar rentabilitāti Irent komersants aprēķina, dalības maksas izmaksām pieskaitot plānoto peļņu. Dalības maksas projekta aprēķinā komersants iekļauj korekciju par depozīta sistēmas nodrošināšanas pakalpojuma iepriekšējā perioda faktiskās saimnieciskās darbības finanšu rezultātu Korreziesniedzot atbilstošu aprēķinu un pamatojuma dokumentus.

Komersants dalības maksas projektā uzrāda kārtējā gada plānotās saimnieciskās darbības finanšu rezultātu Rezplkas vienāds ar dalības maksas projektā plānoto peļņu Prentņemot vērā korekciju par iepriekšējā perioda faktiskās saimnieciskās darbības finanšu rezultātu Korrez. Komersants Regulatoram pamato depozīta sistēmas nodrošināšanas pakalpojuma sniegšanas izmaksas neatkarīgi no tā, vai komersants visus depozīta sistēmas nodrošināšanas pakalpojuma sniegšanas procesus veic pats vai to izpildei nolīgst citu komersantu turpmāk — ārpakalpojuma sniedzējs.

iespēju aprēķināšanas metodika

Ja kāda depozīta sistēmas nodrošināšanas pakalpojuma sniegšanas procesa veikšanai komersants nolīgst ārpakalpojuma sniedzēju, komersants Regulatoram pamato, iespēju aprēķināšanas metodika izvēlēts saimnieciski izdevīgākais risinājums salīdzinājumā ar alternatīviem risinājumiem. Komersants nodrošina pilnīgu informāciju par līgumā ar ārpakalpojuma sniedzēju noteikto maksu cenu veidojošām izmaksām vai ieņēmumiem.

Siltumnīcefekta gāzu emisiju aprēķina metodika

Dalības maksas projektā iekļaujamās izmaksas Depozīta iepakojuma pieņemšanas un savākšanas izmaksas mainīgās izmaksas Depozīta iepakojuma pieņemšanas automātu nomas izmaksas Inoma ir izmaksas par minēto automātu nomu, ja tās ir atkarīgas no apsaimniekoto depozīta iepakojuma vienību skaita, bet iespēju aprēķināšanas metodika no tā, vai automātu, atbilstoši ar komersantu noslēgta līguma nosacījumiem, nomā depozīta iepakojuma pārdevējs vai pats komersants.

Depozīta iepakojuma savākšanas un loģistikas izmaksas Isav ir izmaksas, kas saistītas ar depozīta iepakojuma savākšanu no personām, kuras noslēgušas ar komersantu atbilstošu līgumu. Izmaksas ietver depozīta iepakojuma pārvadāšanas izmaksas, t. Minētās izmaksas neietver pārstrādei un reģenerācijai sagatavotā depozīta iepakojuma transportēšanas līdz pārstrādes uzņēmumam izmaksas, kas iekļaujamas Izmaksas iepakojuma materiāliem un aprīkojumam depozīta iepakojuma uzglabāšanai un savākšanai Iiepak ietver izmaksas, kas komersantam rodas, nodrošinot transportēšanas iepakojuma materiālus un aprīkojumu depozīta iespēju aprēķināšanas metodika iepakošanai, uzglabāšanai un sagatavošanai pārvadāšanai maisi, vienreizlietojamās plombas, etiķetes, konteineri, kastes, papildu inventārs u.

Depozīta sistēmas nodrošināšanas saimnieciskās darbības izmaksas fiksētās izmaksas Pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījums Depozīta iepakojuma pieņemšanas automātu nolietojuma izmaksas Inol. Ja iepakojuma pieņemšanas automātos lietojamā programmatūra komersanta bilancē tiek uzskaitīta atsevišķi no iepakojuma pieņemšanas automātiem, tad nolietojuma izmaksas uzrāda atsevišķi, dalot tās atbilstoši pamatlīdzekļu nolietojumam un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumam.

iespēju aprēķināšanas metodika