Iespēju atspoguļošana grāmatvedībā. Par grāmatvedību


Ja kādam saimnieciskajam darījumam ir ārējs attaisnojuma dokuments, tam dodama priekšroka salīdzinājumā ar jebkuru iekšēju attaisnojuma dokumentu. Par ārēju attaisnojuma dokumentu uzskatāms dokuments, kas sastādīts citā uzņēmumā, kā arī tāds dokuments, kas sastādīts pašu uzņēmumā iesniegšanai citam uzņēmumam.

Visi pārējie attaisnojuma dokumenti uzskatāmi par uzņēmuma iekšējiem attaisnojuma dokumentiem.

Ieraksti grāmatvedības reģistros izdarāmi savlaicīgi, nodrošinot, ka tie ir pilnīgi, precīzi un sistemātiski sakārtoti. Nav pieļaujami ieraksti, kuru saturs vai mērītāji atšķiras no attaisnojuma dokumenta. Ieraksti grāmatvedības reģistros un attaisnojuma iespēju atspoguļošana grāmatvedībā tiek laboti vai papildināti, ievērojot prasības, kas ietvertas normatīvajos aktos, kuri nosaka grāmatvedības kārtošanu un organizāciju. Grāmatvedības reģistru kārtošana tikai elektroniski pieļaujama vienīgi tādā gadījumā, ja netiek pārkāptas šā likuma prasības, turklāt nodrošināma šo reģistru attēlošana datora ekrānā lasāmā veidā un, ja nepieciešams, arī iespēja veidot to atvasinājumus papīra formā.

Citus attaisnojuma dokumenta rekvizītus noformē saskaņā ar prasībām, kas ietvertas normatīvajos aktos, kuri nosaka dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtību.

Par ārēju attaisnojuma dokumentu var tikt uzskatīts arī neapliecināts uzņēmuma — maksājuma pakalpojuma izmantotāja — konta izraksts, kuru pēc maksājuma pakalpojuma izmantotāja pieprasījuma izsniedz maksājumu pakalpojumu sniedzējs Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma izpratnēja šajā izrakstā minētā saimnieciskā darījuma esamību apliecina par saimnieciskā darījuma veikšanu un attaisnojuma dokumentā sniegtās informācijas pareizību dokumenta saņēmēja uzņēmuma — maksājuma pakalpojuma izmantotāja atbildīgā persona uzņēmuma vadītāja noteiktajā kārtībā.

Par ārēju attaisnojuma dokumentu, lai iegrāmatotu aprēķināto nodokli, var tikt uzskatītas arī normatīvajos aktos noteiktās nodokļu deklarācijas. Lai uzskaitītu nodokļu administrācijas un valsts nodevas administrācijas likuma " Par nodokļiem un nodevām " izpratnē administrētos nodokļus, nodevas un citus tās administrētos uz valsts budžetu attiecināmos maksājumus, par ārēju attaisnojuma dokumentu var tikt uzskatīti minētās administrācijas izdotie dokumenti piemēram, administratīvajā procesā pieņemtie lēmumi arī tad, ja šajos dokumentos nav ietverts kāds no šā likuma 7.

Nodokļu administrācija un valsts nodevas administrācija, uzskaitot tās administrētos nodokļus, nodevas un citus maksājumus, grāmatvedības reģistros var izdarīt ierakstus, pamatojoties arī uz valsts informācijas sistēmas konkrētā datuma aprēķiniem, kas veikti atbilstoši normatīvajiem aktiem.

Kases operāciju uzskaite ir jāizdara tā, lai katrs saņemtais un izdarītais maksājums tiktu iespēju atspoguļošana grāmatvedībā ik dienas.

Smart Business Service - 1С:Grāmatvedība 8

Par katru dienu ir jānorāda kases atlikums dienas sākumā, jāsaskaita dienas ieņēmumi un izdevumi un jāaprēķina atlikums dienas beigās. Uzņēmumos, kuros vidējie dienas ieņēmumi kasē nav lielāki par euro, var aprēķināt kases atlikumu par nedēļu. Uzņēmumi, kas lieto kases aparātus vai līdzīgas datu reģistrēšanas iekārtas, var iegrāmatot ieņēmumus ar vienu ierakstu par visu dienu.

Pārējie ārējie un iekšējie attaisnojuma dokumenti par uzņēmuma saimnieciskajiem darījumiem ir jāiegrāmato uzņēmuma grāmatvedības reģistros pēc iespējas drīzāk, bet ne vēlāk kā 15 dienu laikā pēc tā mēneša beigām, kurā attaisnojuma dokuments ir saņemts vai izsniegts, un obligāti — ne vēlāk kā līdz tā finanšu pārskata parakstīšanas datumam, kuru sagatavo par šo pārskata periodu.

Svetlana Saksonova. Ievads komercdarbība (e-grāmata): igatesbaznica.lvāmatvedības jēdziena definīcijas

Ceturtā un piektā daļa izslēgta ar Šie uzņēmumi, ciktāl tas nav pretrunā ar tiem saistošām nodokļus reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, var pārējos ārējos un iekšējos attaisnojuma dokumentus par uzņēmuma saimnieciskajiem darījumiem iegrāmatot uzņēmuma grāmatvedības reģistros ne vēlāk kā 15 dienu laikā pēc tā ceturkšņa beigām, kurā attiecīgais attaisnojuma dokuments ir saņemts vai izsniegts, un obligāti ne vēlāk kā līdz tā finanšu pārskata parakstīšanas datumam, kuru sagatavo par šo pārskata periodu, bet, ja finanšu pārskats netiek sagatavots, iespēju atspoguļošana grāmatvedībā attiecīgi līdz datumam, kad iesniedzama mikrouzņēmumu nodokļa vai iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācija, kuru sagatavo par šo pārskata periodu.

Grāmatvedības reģistri kārtojami divkāršā ieraksta sistēmā. Šā visuzticamākā bināro opciju stratēģija noteikumi neattiecas uz: 1 individuālajiem komersantiem, individuālajiem uzņēmumiem, zemnieku un zvejnieku saimniecībām, kuru apgrozījums ieņēmumi no saimnieciskajiem darījumiem iepriekšējā pārskata gadā nepārsniedz euro, citām fiziskajām personām, kas veic iespēju atspoguļošana grāmatvedībā darbību.

Minētās personas var kārtot grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā; 2 biedrībām, nodibinājumiem, arodbiedrībām un reliģiskajām organizācijām, kuru apgrozījums ieņēmumi no saimnieciskajiem darījumiem gan kārtējā, gan iepriekšējā pārskata gadā nepārsniedz 40 euro. Tās var kārtot grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā.

Grāmatvedība — teorija. Ekonomika, - klase.

Uzņēmuma attaisnojuma dokumentus, grāmatvedības reģistrus, inventarizācijas sarakstus, gada pārskatus un grāmatvedības organizācijas dokumentus sistemātiski sakārto un saglabā uzņēmuma arhīvā. Glabāšanas laiks ir: gada pārskatiem — līdz uzņēmuma reorganizācijai vai darbības izbeigšanai, ciktāl citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi; inventarizācijas sarakstiem, grāmatvedības reģistriem un grāmatvedības organizācijas dokumentiem — 10 gadi; attaisnojuma dokumentiem par darbiniekiem aprēķināto mēnešalgu darba samaksu ar sadalījumu pa gadiem un mēnešiem, kuru datums ir agrāks iespēju atspoguļošana grāmatvedībā Ja uzskaite tiek kārtota elektroniski, jānodrošina šā panta otrajā daļā noteiktais datu glabāšanas laiks.

Ja uzņēmums tiek reorganizēts vai tā darbība tiek izbeigta, turpmāko uzņēmuma arhīva glabāšanas kārtību nosaka likvidācijas komisija likvidators vai uzņēmuma vadītājs, saskaņojot to marķiera pārbaude Latvijas Nacionālo arhīvu. Par uzņēmuma arhīva saglabāšanu ir atbildīgs uzņēmuma vadītājs.

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā. Ministru kabineta noteikumi nr. Noteikumos lietotie termini Bilance — finansu pārskats, kas pēc stāvokļa uz noteiktu datumu parāda uzņēmuma līdzekļu, saistību un pašu kapitāla apmēru.

Uzņēmumam ir tiesības šā panta pirmajā daļā minēto dokumentu gada pārskatu, inventarizācijas sarakstu, grāmatvedības reģistru, grāmatvedības organizācijas dokumentu un attaisnojuma dokumentu papīra formā turpmāk — oriģinālais dokuments pārvērst elektroniskā formā. Elektroniskā formā glabāšanai elektroniskā vidē pārvērstajam dokumentam ir tāds pats juridiskais spēks kā oriģinālajam dokumentam, un uzņēmumam ir tiesības iznīcināt oriģinālo dokumentu tikai tad, iespēju atspoguļošana grāmatvedībā uzņēmums attiecībā uz elektroniskā formā glabāšanai elektroniskā vidē pārvērsto dokumentu ievēro šādus noteikumus: 1 ir nodrošināts oriģinālā dokumenta satura attēlojums un atbilstība šā panta otrajā daļā noteiktajā datu glabāšanas laikā; 2 ir nodrošināta satura lasīšana datora ekrānā un, ja nepieciešams, atvasinājuma veidošana papīra formā; 3 pārvērstais dokuments tiek aizsargāts pret neatļautu piekļūšanu, papildinājumiem, izmaiņām vai iznīcināšanu; 4 pārvēršanas process, kā arī oriģinālā dokumenta iznīcināšanas process tiek dokumentēts uzņēmuma vadītāja noteiktajā kārtībā.

III nodaļa Inventarizācija un pārskati Uzņēmums, kas uzsāk darbību, veic inventarizāciju, kurā nosaka visas uzņēmuma mantas un lietojumā esošās mantas apjomu dabā, kā arī salīdzina uzņēmuma un debitoru un kreditoru prasījumu un saistību summas. Inventarizācijas rezultātus atspoguļo inventarizācijas sarakstos. Mantas, arī prasījumu un saistību novērtēšanu izdara normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Turpmāk šādu inventarizāciju veic katra pārskata gada beigās, kā arī izbeidzot uzņēmuma darbību vai reorganizējot to vai tad, ja ir pasludināts juridiskās personas vai fiziskās personas — šā likuma subjekta — maksātnespējas process vai ja, pamatojoties uz komersanta lēmumu, ir apturēta vai atjaunota tā darbība.

Ministru kabinets izdod noteikumus par uzņēmuma mantas, arī prasījumu un saistību novērtēšanu grāmatvedībā un atspoguļošanu finanšu pārskatos uzņēmuma vai tā struktūrvienības darbības izbeigšanas gadījumā.

Iespēju atspoguļošana grāmatvedībā uzņēmums, zemnieku un zvejnieku saimniecība, kā arī iespēju atspoguļošana grāmatvedībā iespēju atspoguļošana grāmatvedībā un cita fiziskā persona, kas veic saimniecisko darbību, šā panta pirmās daļas noteikumus piemēro attiecībā uz mantu, kas paredzēta vai ko izmanto saimnieciskās darbības veikšanai.

Bilances aktīva un pasīva pusei vienmēr jābūt līdzsvarā. Konti ir divdaļīgas tabulas, kuras krāj datus par vienveidīgām līdzekļu grupām.

Vienādu priekšmetu inventarizāciju var veikt arī izlases veidā, lietojot datu izvērtēšanā matemātiskās statistikas metodes. Šādā veidā noteiktā materiālo līdzekļu vērtība nedrīkst būtiski atšķirties no vienlaidu inventarizācijas rezultātiem.

Pārskata gada slēguma inventarizācija nav likt obligācijas jāveic pārskata gada pēdējā dienā, ja grāmatvedības dati dod iespēju arī bez dabā veiktas inventarizācijas noteikt patiesos materiālo vērtību veidus, daudzumus un to novērtējumu naudas vienībās. Pārskata gada slēguma inventarizāciju drīkst veikt triju mēnešu laikā pirms pārskata gada beigu iespēju atspoguļošana grāmatvedībā vai mēneša laikā pēc tās, pārrēķinot inventarizācijas dienā konstatētos atlikumus atbilstoši grāmatvedības datiem pārskata gada beigu dienā.

Uzņēmuma darbības sākumā, pamatojoties uz šā likuma Uz sākuma bilanci attiecas visi tie paši noteikumi, kuri attiecas uz gada pārskata bilanci.

gatavs interneta bizness stabili ienākumi kur sākt mācīties tirdzniecību

Uz Maksātnespējas likumā noteikto parādnieka bilanci, kuru sagatavo pēc juridiskās personas maksātnespējas procesa pasludināšanas, attiecas visi tie paši nosacījumi, kuri attiecas uz gada pārskata bilanci. Uzņēmumi, kuriem pasludināts maksātnespējas process, bet attiecībā uz kuriem administrators nav pieņēmis lēmumu par parādnieka saimnieciskās darbības turpināšanu iespēju atspoguļošana grāmatvedībā vai ierobežotā apjomā, sagatavojot parādnieka bilanci, ievēro uz šā likuma Ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi, uzņēmumu reorganizējot vai izbeidzot tā darbību arī maksātnespējas procesa gadījumā, kad darbība tiek izbeigtasagatavo uzņēmuma darbības slēguma finanšu pārskatu turpmāk — slēguma finanšu pārskats.

Apturot komercsabiedrības darbību, pamatojoties uz komersanta lēmumu, sastāda saimnieciskās darbības pārskatu. Slēguma finanšu pārskatu un saimnieciskās darbības pārskatu sagatavo, pārbauda un publicē saskaņā ar normatīvajos aktos paredzētajiem gada pārskata sagatavošanas, pārbaudes, iesniegšanas un publicēšanas noteikumiem.

Papildus tam slēguma finanšu pārskatā un saimnieciskās darbības pārskatā sniedz detalizētu informāciju par zaudējumiem, kurus radījusi aktīvu vērtības samazināšanās uzņēmuma reorganizācijas, darbības izbeigšanas vai apturēšanas rezultātā, norādot zaudējumu summu aprēķināšanas pamatojumu un šo zaudējumu ietekmi uz finanšu pārskata sastāvdaļu posteņu novērtējumu. Ja uzņēmumam ir pasludināts maksātnespējas process, bet attiecībā uz to administrators nav pieņēmis lēmumu par parādnieka saimnieciskās darbības turpināšanu pilnā vai ierobežotā apjomā, tiek sagatavots slēguma finanšu pārskats, kas sastāv tikai no bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina.

Citas nozares. Sistēma ļauj veikt uzskaites vadību priekš neierobežota skaita saistītām organizācijam ar dalījumu apakšvienībās vienas informācijas bāzes robežās. Tāda darba organizācija būtiski atvieglo gan informācijas ievadi: kopējas nomenklatūras, kontrahentu un citu sarakstu izmantošanu, gan tās iegūšanu: iespēju veidot jebkāda veida pārskatu gan par konkrētu organizāciju apakšvienību atsevišķi, gan arī konsolidēti. Darbā ar sistēmu tiek izmantots daudz-logu, intuitīvi-saprotams un ergonomisks interfeiss.

Sagatavojot bilanci, ievēro uz šā likuma Par katru pārskata gadu sastāda gada pārskatu, kura struktūra, apjoms un saturs, kā arī sagatavošanas, pārbaudīšanas un iesniegšanas kārtība noteikta Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumāfinanšu un kapitāla tirgus dalībnieku darbību reglamentējošos likumos un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvajos noteikumos vai rīkojumos un saskaņā ar Likumu par budžetu un finanšu vadību pieņemtajos normatīvajos aktos.

Komercsabiedrības darbības apturēšana, pamatojoties uz komersanta lēmumu, neatbrīvo komercsabiedrību no gada pārskata sastādīšanas. Šā panta trešās daļas noteikumi neattiecas uz: 1 izslēgts ar Šo personu gada pārskata struktūru, apjomu, saturu, iespēju atspoguļošana grāmatvedībā, pārbaudīšanas un iesniegšanas kārtību nosaka Ministru kabinets; 3 izslēgts ar Šo organizāciju un apvienību gada pārskata struktūru, apjomu, saturu, sagatavošanas, pārbaudīšanas un iesniegšanas kārtību nosaka Ministru kabinets; 5 uzņēmumiem, kuriem pasludināts maksātnespējas process, bet attiecībā uz kuriem administrators nav pieņēmis lēmumu par parādnieka iespēju atspoguļošana grāmatvedībā darbības turpināšanu pilnā vai ierobežotā apjomā.

Šādi uzņēmumi, kamēr turpinās uzņēmuma maksātnespējas process, par katru pārskata gadu sagatavo bilanci un peļņas vai zaudējumu aprēķinu. Šā panta pirmās, otrās un trešās daļas noteikumi neattiecas uz individuālajiem uzņēmumiem, zemnieku un zvejnieku saimniecībām, kuru apgrozījums ieņēmumi no saimnieciskajiem darījumiem iepriekšējā pārskata gadā nepārsniedz euro un kuras kārto iespēju atspoguļošana grāmatvedībā vienkāršā ieraksta sistēmā, individuālajiem komersantiem un citām fiziskajām personām, kas veic saimniecisko darbību.

Šie uzņēmumi uzskaita saimnieciskās darbības ieņēmumus un izdevumus un izpilda deklarācijas un veidlapas atbilstoši nodokļu likumos vai saskaņā ar tiem pieņemtajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

ļoti ātri bez ieguldījumiem veiksmīgu cilvēku padomi, kā nopelnīt naudu

Individuālie komersanti, kuru apgrozījums ieņēmumi no saimnieciskajiem darījumiem iepriekšējā pārskata gadā pārsniedz euro, sagatavo arī bilanci un ieņēmumu un izdevumu pārskatu, kuru saturu, sagatavošanas un iesniegšanas kārtību nosaka Ministru kabinets. Septītā daļa izslēgta ar Pārskata gads aptver 12 mēnešus, un parasti tas sakrīt ar kalendāra gadu.

Citāds pārskata gada sākums un beigas var būt tikai tad, ja to nosaka attiecīgā uzņēmuma statūti, nolikums vai satversme vai personālsabiedrības līgums.

Pārskata gadu var mainīt.

 1. Все эти многочисленные произведения периода своего отрочества он уничтожил -- стер их навсегда, не став возвращать в Хранилища Памяти.
 2. Kā iegūt naudu par binārām opcijām
 3. Элвин не сразу заговорил с другом; он чувствовал глубокую печаль и в то же время непоколебимую решимость не допустить крушения всех своих надежд.
 4. Она была довольно велика - свыше тридцати метров в высоту; некоторые из соседних полусфер оказались еще .
 5. Kā nopelnīt naudu ar prātīgu
 6. Олвин едва замечал окружающее.

Pārskata gada maiņa ir jāpamato un jāsniedz attiecīgi paskaidrojumi par to gada pārskata pielikumā. Jaunizveidota uzņēmuma pirmais pārskata gads var aptvert īsāku vai garāku laika posmu, bet ne vairāk par 18 mēnešiem.

Svetlana Saksonova. Ievads komercdarbība (e-grāmata)

Ja tiek mainīts jau esoša uzņēmuma pārskata gada sākums, pārskata gads nedrīkst būt garāks par 12 mēnešiem. Pārskata gads, kurā uzņēmumu reorganizē vai tas izbeidz savu darbību, kā arī pārskata gads, kurā tiek mainīts tā sākums, var būt īsāks par 12 mēnešiem.

 • Grāmatvedība | igatesbaznica.lv
 • Biržas bināro opciju atšķirība
 • Atsauksmes 24 variants
 • Kismet iespējas
 • Сенаторы -- и те, что находились в Эрли, и остальные, рассеянные по всей территории Лиза -- взвесили это предложение и всей душой невзлюбили .

Šā panta noteikumi neattiecas uz iestādi, kas tiek finansēta no valsts budžeta vai pašvaldības budžeta, un valsts vai pašvaldības aģentūru, kuras saimnieciskā gada ilgumu, sākumu un beigas nosaka attiecīgi likumi. Šā likuma Šā uzņēmuma pārskata gads aptver 12 mēnešus un sakrīt ar kalendāra gadu.

Pārskata gads, kurā šis uzņēmums uzsāk darbību, izbeidz darbību vai tiek reorganizēts, var būt īsāks par 12 mēnešiem, bet beidzas ne vēlāk kā kalendāra gada IV nodaļa Kompetences sadalījums grāmatvedībā Nodaļas nosaukums Noteikumus par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju, kā arī par kases operāciju uzskaiti izdod Ministru kabinets.

tina tirdzniecība iespējas ir vislabākās

Otrā daļa izslēgta ar Grozījums attiecībā uz pirmās daļas otrā teikuma izslēgšanu stājas spēkā Pārejas noteikumu 8. Valsts politiku grāmatvedības jautājumos izstrādā un īsteno Finanšu ministrija. Otrā un trešā daļa izslēgta ar Izslēgts ar V nodaļa Zaudējumu atlīdzināšana par pārkāpumiem grāmatvedības jomā Nodaļas nosaukums Nodaļas nosaukuma jaunā redakcija stājas spēkā Pārejas noteikumu 9.

Izslēgts no Uzņēmuma vadītājs ir atbildīgs par zaudējumiem, kas, pārkāpjot šā likuma noteikumus viņa vainas dēļ, nodarīti uzņēmumam, valstij pašvaldībai vai trešajai personai. Fiziskās un juridiskās personas, kurām šāds zaudējums nodarīts, ir tiesīgas prasīt tā atlīdzināšanu likumdošanas aktos noteiktajā kārtībā.

Nodaļa stājas spēkā Par kases operāciju uzskaites kārtības neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz septiņdesmit naudas soda vienībām. Pants stājas spēkā Par grāmatvedības kārtošanas nosacījumu neievērošanu, par gada pārskata, konsolidētā gada pārskata neiesniegšanu noteiktajos termiņos vai normatīvajiem aktiem neatbilstoša gada pārskata un konsolidētā gada pārskata iesniegšanu Valsts ieņēmumu dienestam vai Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam piemēro brīdinājumu vai naudas iespēju atspoguļošana grāmatvedībā līdz četrsimt naudas soda vienībām.

Par attaisnojuma dokumentu noformēšanas, reģistrēšanas un lietošanas kārtības neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz astoņdesmit sešām naudas soda vienībām.

uz priekšu un variants, kas tas ir Džona korpusa iespējas

Par attaisnojuma dokumentu par darījumiem vai darbībām ar akcīzes precēm noformēšanas, reģistrēšanas un lietošanas kārtības neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz četrsimt naudas soda vienībām. Par preču piegādes vai pārvadājumu dokumentu noformēšanas, reģistrēšanas un lietošanas kārtības neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz astoņdesmit sešām naudas soda vienībām.

VINCIT PATS - grāmatvedības sistēma pašnodarbinātajiem

Par tādu preču piegādes vai pārvadājumu dokumentu noformēšanas, reģistrēšanas un lietošanas kārtības neievērošanu, kuri attiecas uz darījumiem vai darbībām ar akcīzes precēm, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz četrsimt naudas soda vienībām. Administratīvā pārkāpuma procesu par šā likuma Grozījums likuma Likuma 9. Līdz attiecīgo Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz Likuma Grozījumi šā likuma 9.

Līdz šā likuma Grozījums šā likuma 2. Grozījumi šā likuma Grozījumi par šā likuma V nodaļas nosaukuma izteikšanu jaunā redakcijā un Informatīva iespēju atspoguļošana grāmatvedībā uz Eiropas Savienības direktīvu Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes Latvijas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētājs A.

Daudišs Rīgā