Kas ir segta pārdošanas iespēja


Likuma mērķis un likumā lietotie termini 1. Likuma mērķis Likuma mērķis ir veicināt finansiālās grūtībās nonākuša parādnieka saistību izpildi un, ja iespējams, maksātspējas atjaunošanu, piemērojot likumā noteiktos principus un tiesiskos risinājumus.

Veidosim 21. gadsimta latviešu valodu visi kopā.

Likuma darbības joma 1 Likums attiecas uz juridisko personu izņemot mantojuma masu vai fizisko personu. Tiesiskās aizsardzības process 1 Tiesiskās aizsardzības process ir tiesiska rakstura pasākumu kopums, kura mērķis ir atjaunot parādnieka spēju nokārtot savas saistības, ja parādnieks nonācis finansiālās grūtībās vai uzskata, ka tajās nonāks.

Juridiskās personas maksātnespējas process 1 Juridiskās personas maksātnespējas process ir tiesiska rakstura pasākumu kopums, kura ietvaros no parādnieka mantas tiek segti kreditoru prasījumi, lai kas ir segta pārdošanas iespēja parādnieka saistību izpildi.

Fiziskās personas maksātnespējas process 1 Fiziskās personas maksātnespējas process ir tiesiska rakstura pasākumu kopums, kura mērķis ir pēc iespējas pilnīgāk apmierināt kreditoru prasījumus no parādnieka mantas un dot iespēju parādniekam, kura manta un ienākumi nav pietiekami visu saistību segšanai, tikt atbrīvotam no neizpildītajām saistībām un atjaunot maksātspēju. Tiesiskās aizsardzības procesa, juridiskās personas maksātnespējas procesa un fiziskās personas maksātnespējas procesa principi Tiesiskās aizsardzības procesā, juridiskās personas maksātnespējas procesā un fiziskās personas maksātnespējas procesā turpmāk šajā pantā — process vispārējie principi tiek piemēroti šādi: 1 tiesību saglabāšanas princips — procesā tiek ievērotas pirms procesa iegūtās kreditoru tiesības.

Kreditora tiesību ierobežojums, kas noteikts procesa ietvaros, nevar būt lielāks, nekā ir nepieciešams attiecīgā procesa kas ir segta pārdošanas iespēja sasniegšanai; 2 kreditoru vienlīdzības princips — kreditoriem tiek dotas vienādas iespējas piedalīties procesā un saņemt savu prasījumu apmierinājumu saskaņā ar saistībām, kuras tie nodibinājuši ar parādnieku pirms procesa uzsākšanas; 3 patvaļas aizlieguma princips — kreditors un parādnieks nedrīkst veikt individuālas darbības, kas nodara kaitējumu kreditoru kopuma interesēm; 4 saistību izpildes princips — procesa ietvaros piemērojami tādi pasākumi, kas ir segta pārdošanas iespēja ļauj saistības, kuras uzņēmies parādnieks, izpildīt lielākā apmērā; 5 procesa efektivitātes princips — procesa ietvaros piemērojami tādi pasākumi, kas ļauj ar vismazāko resursu patēriņu vispilnīgāk sasniegt procesa mērķi; 6 apgrozības ātruma princips — procesa uzdevums ir uzturēt komerctiesiskās apgrozības ātrumu.

Parādnieka mantas realizācija veicama, lai pēc iespējas ātrāk nodrošinātu tās atgriešanos komerctiesiskajā apritē; 7 atklātības princips — lai nodrošinātu uzticamību, informācijai par procesu kas ir segta pārdošanas iespēja jābūt pieejamai visām procesā iesaistītajām personām, tādējādi veicinot šo personu interešu ievērošanu un procesa mērķu sasniegšanu.

Izņēmums ir informācija, kuras neierobežota izpaušana varētu kaitēt parādnieka vai kreditoru likumīgajām interesēm; 8 labticības princips — procesā iesaistītajām personām savas tiesības jāizmanto un pienākumi jāizpilda labā ticībā. Parādnieks un kreditors nedrīkst izmantot procesu, lai netaisnīgi iedzīvotos.

  • Latvijas Nacionālais terminoloģijas portāls
  • Ikviens, kurš reiz nopircis jaunu automašīnu, agrāk vai vēlāk saskaras arī ar nepieciešamību to pārdot.
  • Kam ir kādi papildu ienākumi
  • Iegūt bitcoins šo
  • Modems bināram
  • Tiesības uz opciju, kas tas ir
  • Uzņēmums tiks pārdots kā vienota vienība, kopā ar infrastruktūru un tā pieeju ostai, jo tas ir svarīgi uzņēmuma darbības nodrošināšanai un iespējai atjaunot ražošanu.

Nodrošinātais kreditors 1 Nodrošinātais kreditors ir kreditors, kura prasījuma tiesības pret parādnieku vai trešo personu ir nodrošinātas ar komercķīlu, zemesgrāmatā vai kuģu reģistrā reģistrētu hipotēku uz parādnieka mantu.

Nodrošinātais kreditors ir tiesīgs jebkurā procesa stadijā pilnībā vai daļēji atteikties no prasījuma tiesību nodrošinājuma, izdarot attiecīgus grozījumus publiskajos reģistros. Pārejas noteikumu Nenodrošinātais kreditors Nenodrošinātais kreditors ir kreditors, kura prasījuma tiesības nav nodrošinātas ar šā likuma 7. Tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošā persona Tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošā persona ir tiesas iecelta fiziskā persona, kurai ir šajā likumā noteiktās tiesības un pienākumi tiesiskās aizsardzības procesā.

Maksātnespējas procesa administrators 1 Maksātnespējas procesa administrators turpmāk — administrators ir fiziskā persona, kura ir iecelta administratora amatā un kurai ir šajā likumā noteiktās tiesības un pienākumi. Amata darbībā administratori ir pielīdzināti valsts amatpersonām.

Likuma normu piemērošanas īpatnības Fiziskajām personām un personālsabiedrībām piemēro uz juridiskajām personām attiecināmos noteikumus, ja šajā likumā nav noteikts citādi. Tiesiskās aizsardzības procesa, juridiskās personas maksātnespējas procesa un fiziskās personas maksātnespējas procesa izmaksas 1 Tiesiskās aizsardzības procesa izmaksas ir tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošās personas atlīdzība un izdevumi, kas rodas, nodrošinot tiesiskās aizsardzības procesa likumīgu un efektīvu norisi.

Maksātnespējas reģistrs 1 Maksātnespējas reģistra mērķis ir nodrošināt tiesiskās aizsardzības procesa, juridiskās personas maksātnespējas procesa un fiziskās personas maksātnespējas procesa publiskumu, veicināt tiesiskās aizsardzības procesa, juridiskās personas maksātnespējas procesa un fiziskās personas maksātnespējas procesa virzību, šajos procesos iesaistīto personu un citu personu tiesisko interešu aizsardzību, Maksātnespējas kontroles dienesta funkciju izpildi, kā arī sekmēt personu sadarbību maksātnespējas jautājumos.

kā saprast tirdzniecību ar tirgotājiem 1000 nopelna ātri

Maksātnespējas reģistrs ir visiem pieejams bez maksas, un tā ierakstiem ir publiska ticamība. Elektroniskā maksātnespējas uzskaites sistēma kas ir segta pārdošanas iespēja  Elektroniskā maksātnespējas uzskaites sistēma turpmāk — Sistēma ir valsts informācijas sistēma, kuras pārzinis ir Maksātnespējas kontroles dienests, bet turētājs — Tiesu administrācija. Devītā daļa stājas spēkā Noteiktās ziņas par administratoru darbības rezultātiem publicē negrozītā veidā atbilstoši administratora darbības pārskatā norādītajam.

Par šo ziņu satura patiesumu un atbilstību normatīvo aktu prasībām ir atbildīgs informācijas iesniedzējs. Pants stājas spēkā Tiesiskās aizsardzības procesa kas ir segta pārdošanas iespēja persona Nodaļa Tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošajai personai izvirzītās prasības un ierobežojumi 1 Par tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošo personu var būt rīcībspējīga fiziskā persona, kurai ir tiesības uzturēties un tikt nodarbinātai Latvijā visu tiesiskās aizsardzības procesa norises laiku un uz kuru neattiecas šajā likumā noteiktie ierobežojumi.

Administratoriem, zvērinātiem advokātiem, zvērinātiem tiesu izpildītājiem, zvērinātiem revidentiem un citiem reglamentēto profesiju pārstāvjiem, pildot tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošās personas pienākumus, nav tiesību izmantot attiecīgajos savu profesionālo darbību regulējošos normatīvajos aktos noteiktās speciālās tiesības un priekšrocības, kuras paredz vai garantē attiecīgie normatīvie akti.

Tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošās personas iecelšana un atcelšana 1 Tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošo personu tiesiskās aizsardzības procesā ieceļ tiesa šajā vai ir reāli nopelnīt daudz naudas un Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā.

Tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošās personas vispārīgie pienākumi 1 Tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošajai personai ir pienākums reģistrēties Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējam un deklarēt prakses vietu Latvijā.

Fiziskās personas maksātnespēja. Parādniekam jābūt godprātīgam (I)

Piektā daļa stājas spēkā Tiesiskās aizsardzības procesa lietas kārtošana 1 Tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošā persona savā prakses vietā kārto tiesiskās aizsardzības procesa lietu, kurā iekļauj visu ar attiecīgo procesu ir vērts iespējas informāciju un dokumentus, sastādot šā procesa lietā esošo dokumentu sarakstu. Tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošās personas lietvedība un ieņēmumu un izdevumu uzskaite 1 Tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošā persona savā prakses vietā kārto savu lietvedību, kā arī to ieņēmumu un izdevumu uzskaiti, kuri radušies, veicot tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošās personas amata pienākumus.

Tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošās personas atbildība un nodrošinājums 1 Tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošā persona atbild par zaudējumiem, kas tās vainas dēļ nodarīti valstij, parādniekam, kreditoriem vai citām personām. Tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošās personas pienākumu izbeigšanās Tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošās personas pienākumi izbeidzas: 1 ja tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošā persona tiek atcelta no konkrēta tiesiskās aizsardzības procesa; 2 ja tiek izbeigts tiesiskās aizsardzības process; 3 tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošās personas nāves gadījumā.

II nodaļa Nodaļas nosaukums ar grozījumiem, kas izdarīti ar Administratoram izvirzītās prasības un ierobežojumi 1 Par administratoru var būt rīcībspējīga fiziskā persona: 1 kura sasniegusi 25 gadu vecumu; 2 kura saņēmusi valsts atzītu izglītības dokumentu par otrā līmeņa augstākās profesionālās izglītības apgūšanu tiesību zinātnēs un ieguvusi jurista kvalifikāciju vai saņēmusi valsts atzītu izglītības dokumentu par augstākās akadēmiskās izglītības apgūšanu tiesību zinātnēs un ieguvusi zinātnisko grādu; 3 kura prot valsts valodu augstākajā līmenī; 4 kurai pēc šā panta pirmās daļas 2.

Administratora amats 1 Administratoru pēc administratora eksāmena nokārtošanas ar rīkojumu amatā ieceļ Maksātnespējas kontroles dienesta direktors. Administratoru profesionālā organizācija 1 Administratoru profesionālās organizācijas funkcijas īsteno biedrība "Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija" turpmāk — Administratoru asociācija. Administratoru darbs pie binārajām opcijām nedēļas nogalēs pēc profesionālās darbības principa ir apvienoti visi Latvijas administratori.

Administratoru pretendentu apmācība 1 Administratora eksāmena kārtošanas priekšnosacījums ir apmācības kursa noklausīšanās un attiecīgs apmācības kursa organizatoru izsniegts apliecinājums. Apliecinājums par apmācības kursa noklausīšanos ir derīgs divus gadus pēc tā izsniegšanas. Administratora sertificēšana un atkārtota sertificēšana 28 Izslēgts ar Administratora eksaminācija 1 Personas, kuras vēlas ieņemt administratora amatu, pārbauda eksaminācijas komisija, kuru ieceļ tieslietu ministrs.

Eksaminācijas komisijas sastāvā ir pa vienam pārstāvim no Tieslietu ministrijas, Maksātnespējas kontroles dienesta, augstskolu akadēmiskā personāla un Administratoru asociācijas. Eksaminācijas komisijā iekļauj kas ir segta pārdošanas iespēja Tieslietu padomes noteiktu rajona pilsētas tiesas tiesnesi un Maksātnespējas jautājumu konsultatīvās padomes deleģētu nevalstiskās organizācijas pārstāvi.

Administratora kvalifikācijas eksāmens 1 Pēc iecelšanas amatā administrators reizi divos gados, skaitot no amatā iecelšanas dienas vai iepriekšējā kvalifikācijas eksāmena nokārtošanas dienas turpmāk — kvalifikācijas periodskārto kvalifikācijas eksāmenu.

Šādā gadījumā administratora amata darbību atjauno, pamatojoties uz Maksātnespējas kontroles dienesta direktora lēmumu, pēc kvalifikācijas eksāmena nokārtošanas. Šādā kas ir segta pārdošanas iespēja kontroles dienesta direktors, pamatojoties uz administratora iesniegumu, pieņem lēmumu par administratora kvalifikācijas eksāmena kārtošanas termiņa pagarināšanu līdz nākamajai kvalifikācijas eksāmena rīkošanas reizei un administratoram ir tiesības pildīt administratora pienākumus, pamatojoties uz izsniegto amata apliecību.

Šādā gadījumā Maksātnespējas kontroles dienesta direktors, pamatojoties uz administratora motivētu iesniegumu, pieņem lēmumu par administratora kvalifikācijas eksāmena kārtošanas termiņa pagarināšanu līdz nākamajai kvalifikācijas eksāmena rīkošanas reizei un administratoram ir tiesības pildīt administratora pienākumus, pamatojoties uz izsniegto amata apliecību.

Linguee Apps

Kas ir segta pārdošanas iespēja, kurš objektīvu iemeslu dēļ nevarēja kārtot kvalifikācijas eksāmenu, ir tiesības kvalifikācijas periodā vienu reizi lūgt kvalifikācijas eksāmena kārtošanas termiņa pagarināšanu.

Administratora sertifikāta darbības apturēšana, izbeigšana un tā anulēšana 31 Izslēgts ar Atbrīvošana no administratora amata 1 Maksātnespējas kontroles dienesta direktors atbrīvo administratoru no amata pēc viņa lūguma.

Atcelšana no administratora amata 1 Maksātnespējas kontroles dienesta direktors ar lēmumu kas ir segta pārdošanas iespēja administratoru no amata šādos gadījumos: 1 administrators ir notiesāts par tīšu noziedzīgu nodarījumu; 2 administratoram ar tiesas spriedumu nodibināta aizgādnība; 3 administratoram ātrākais veids, kā nopelnīt daudz naudas fiziskās personas maksātnespējas process; 4 administrators nepamatoti nav kārtojis kvalifikācijas eksāmenu vai, kārtojot atkārtotu kvalifikācijas eksāmenu, saņēmis negatīvu vērtējumu; 5 tiesa ir atcēlusi administratoru no pienākumu pildīšanas maksātnespējas procesā, pamatojoties uz šā likuma Atstādināšana kas ir segta pārdošanas iespēja administratora amata darbības veikšanas 1 Maksātnespējas kontroles dienesta direktors administratoru var atstādināt no amata darbības veikšanas, ja: 1 administrators ir aizdomās turētais vai apsūdzētais krimināllietā un viņa neatstādināšana interneta ieņēmumu robots kaitēt valsts interesēm vai trešo personu pamatotām interesēm maksātnespējas jomā; 2 pret administratoru ierosināta disciplinārlieta un administratora neatstādināšana var kaitēt valsts vai trešo personu pamatotām interesēm; 3 disciplinārlietu komisija ir ierosinājusi Maksātnespējas kontroles dienesta direktoram atstādināt administratoru no amata.

kopiju darījumu peļņas tirgotājs nopelnīt naudu bez mitruma

Administratora amata darbības apturēšana 1 Maksātnespējas kontroles dienesta direktors, pamatojoties uz administratora iesniegumu, pieņem lēmumu par administratora amata darbības apturēšanu uz laiku, kamēr administrators ir tiešās vai pastarpinātās valsts pārvaldes iestādes, atvasinātas publiskas personas, citas valsts iestādes vai valsts pašvaldības kapitālsabiedrības dienestā, uz administratora ilgstošas slimības, grūtniecības, dzemdību vai bērna kopšanas atvaļinājuma laiku, kā arī pēc administratora pamatota lūguma citos gadījumos.

Administratora darbības publicitāte 1 Atbildīgā iestāde maksātnespējas reģistrā par administratoru ieraksta šādas kas ir segta pārdošanas iespēja 1 administratora vārds, uzvārds; 2 administratora amata apliecības numurs; 3 administratora amata apliecības izdošanas datums un derīguma termiņš; 4 administratora prakses vietas adrese Latvijā; 5 administratora tālruņa numurs; 6 administratora elektroniskā pasta adrese; 7 datums, no kura administrators saskaņā ar šo likumu vai citiem normatīvajiem aktiem ir ierobežots pildīt administratora pienākumus administratora amata darbība apturēta, administrators no amata atstādināts, kriminālprocesa ietvaros pieņemts lēmums par procesuālā piespiedu līdzekļa — noteiktas nodarbošanās aizlieguma — piemērošanu, ar kuru noteikts ierobežojums pildīt administratora amata pienākumus, vai iestājies šā likuma III nodaļa Administratora iecelšana un atcelšana juridiskās vai fiziskās personas maksātnespējas procesā Nodaļas nosaukums Administratora iecelšana juridiskās personas maksātnespējas procesā un fiziskās personas maksātnespējas procesā 1 Administratoru juridiskās personas maksātnespējas procesā un fiziskās personas maksātnespējas procesā ieceļ tiesa šajā likumā un Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā.

Ierobežojumi administratora pienākumu pildīšanai 1 Administratora pienākumus konkrētajā maksātnespējas procesā administrators nevar uzņemties un pildīt šādos gadījumos: 1 izslēgts ar Izņēmumi no ierobežojumiem administratora pienākumu pildīšanai 1 Šā likuma Administratora atcelšana no juridiskās personas maksātnespējas procesa vai fiziskās personas maksātnespējas procesa 1 Administratoru atceļ tiesa pēc savas iniciatīvas, Maksātnespējas kontroles dienesta vai administratora pieteikuma vai kreditoru sapulces ierosinājuma.

Administratora atkāpšanās no juridiskās personas maksātnespējas procesa vai fiziskās personas maksātnespējas procesa 1 Administratoram ir tiesības jebkurā brīdī atkāpties no juridiskās personas maksātnespējas procesa vai fiziskās personas maksātnespējas procesa, ja objektīvu apstākļu dēļ viņš nespēj pildīt administratora pienākumus.

Administratoru maiņa 1 Ja administrators tiek atcelts no piemaksu piemēri personas maksātnespējas procesa vai fiziskās personas maksātnespējas procesa, šā likuma Dokumentu un mantas pieņemšanas un nodošanas aktam pievienojams iepriekšējā administratora darbības pārskats.

apmācība tirgotājam tirgoties vēlaties nopelnīt naudu internetā

Pēc jaunā administratora iecelšanas iepriekšējais administrators likumā noteiktajā kārtībā ir atbildīgs par parādnieka dokumentu un mantas nodošanu jaunajam administratoram saskaņā ar dokumentu un mantas pieņemšanas un nodošanas aktu.

Administratora pienākumu izbeigšanās juridiskās personas maksātnespējas procesā vai fiziskās personas maksātnespējas procesā Administratora pienākumi izbeidzas: 1 ja administrators tiek atcelts no juridiskās personas maksātnespējas procesa vai fiziskās personas maksātnespējas procesa; 2 izslēgts ar