Kāds ir kabineta variants


Konceptuālā ziņojuma kopsavilkums Konceptuālais ziņojums turpmāk - Ziņojums izstrādāts saskaņā ar Mediju politikas pamatnostādnēm, Mediju politikas pamatnostādņu īstenošanas plānu, kura 1.

Satura rādītājs

Ar kultūras ministra Gan no Satversmes Turklāt pastāv dažādi apstākļi - informācijas pieejamība dažādām sabiedrības grupām, informācijas pieejamība reģionos, satura kvalitāte, valsts drošība, minoritāšu kultūras saglabāšana - kas raksturo tieši drukāto mediju kāds ir kabineta variants demokrātiskā sabiedrībā un rada nepieciešamību atbalstīt tieši drukātos medijus kā vienu no mediju daudzveidības formām, tajā skaitā saglabājot arī drukātās preses abonēšanas iespēju. Tāpat kā citās pasaules valstīs arī Latvijā drukāto mediju ilgtspēja ir apdraudēta dažādu faktoru dēļ.

apmācība tirgotājam tirgoties

Drukātie mediji Latvijā nevar pastāvēt brīvas konkurences apstākļos bez atbalsta mehānismiem no valsts puses. Šī problēma ir īpaši aktuāla reģionālajā tirgū, kur pieprasījums pēc drukātās preses ir proporcionāli lielāks, taču drukātās preses piegādes izmaksas ir augstākas.

Navigācijas izvēlne

Nepastāvot atsevišķam tiesiskajam regulējumam, kas regulētu valsts atbalstu abonēto preses izdevumu piegādei, vēsturiski bija izveidojusies situācija, kurā Latvijas Pasts šos pakalpojumus nodrošināja nevis par tirgus cenu, bet par samazinātu cenu, kas nesedza faktiskās izmaksas. Tas radīja Latvijas Pastam zaudējumus.

  1. Latvijas Republikas 5.
  2. Latvijas Republikas Ministru kabinets — Vikipēdija
  3. Biežāk uzdotie jautājumi un atbildes | Ministru kabinets

Lai risinātu šo problēmu, Vienlaikus tika noteikts pārejas periods, kurā preses piegādes pakalpojumus turpināja sniegt Latvijas Pasts, bet radušos zaudējumus turpināja segt no valsts budžeta līdzekļiem. Pārejas periods tika vairākkārt pagarināts, saglabājot šo principu līdz Faktiski minētās cenas ir palikušas nemainīgas vismaz kopš Vēsturiski PVN likme preses izdevumu piegādei un abonentmaksai ir pakāpeniski paaugstinājusies.

idejas kā nopelnīt naudu pelnīt naudu

Neskatoties uz to, ka kopš Pret esošo tiesisko regulējumu ir izteikti dažādi iebildumi no iesaistītajām personām un institūcijām. Minētos problēmjautājumus, kuri analizēti Ziņojuma 2. Ja netiks veiktas izmaiņas tiesiskajā regulējumā, no Lai varētu tikt apstiprināti tādi tarifi abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumu sniegšanai, kas nesedz pakalpojumu izmaksas, tam būtu nepieciešamas izmaiņas normatīvajos aktos.

No mediju politikas plānošanas dokumentiem nepārprotami izriet mērķis ne vien saglabāt līdzšinējo atbalstu drukātajiem medijiem, bet arī izvērtēt iespējas to paplašināt ar nolūku saglabāt Kāds ir kabineta variants mediju kāds ir kabineta variants un drukātos medijus kā vienu no kultūras formām.

Mediju daudzveidība netieši skar arī valsts drošības, sabiedrības integrācijas, reģionālās attīstītības nozaru politiku. Tādēļ atbalsts mediju daudzveidībai un drukātajiem medijiem kā vienai no kultūras formām netieši rodams arī citu nozaru politikas plānošanas dokumentos. Pasta politikas plānošanas dokumentos nav tieši risināts jautājums par drukātajiem medijiem nepieciešamo atbalstu un piemērotāko modeli abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojuma nodrošināšanai, taču ir uzsvērts, ka minētie jautājumi risināmi kontekstā ar mediju politikas plānošanas dokumentu īstenošanu.

Nodokļu politikas pamatnostādnēs nav paredzēts samazināt jau esošo PVN samazināto likmi kādai preču un pakalpojumu grupai, tajā skaitā drukātajiem medijiem.

Pārliecinoši lielākajā daļā Eiropas Savienības dalībvalstu, izņemot Bulgārijā un Slovākijā, tiek piemērota PVN samazinātā likme laikrakstiem un žurnāliem. Pārliecinoši lielākajā daļā dalībvalstu presei noteiktā PVN samazinātā likme ir zemāka nekā Latvijā.

Attiecīgi citu dalībvalstu nodokļu politika rada pamatu domāt par nepieciešamību Latvijā piemērot mazāku PVN likmi presei. Vairākas apskatītās valstis, kas piešķir atbalstu drukātajai presei PVN samazinātā likme, piegādes izdevumu kompensēšanair noteikušas kritērijus šāda atbalsta saņemšanai.

Kritēriji PVN samazinātās likmes piemērošanai laikrakstu un periodisku izdevumu piegādei ir paredzēti arī Direktīvas Nr. Tādēļ arī Latvijā un citās Eiropas Savienības dalībvalstīs, kurās tiek piemērota PVN samazinātā likme presei, tiek paredzēti noteikti ierobežojumi samazinātās likmes piemērošanai. Pētījumos netiek atspoguļota šādu kritēriju piemērošanas negatīvā ietekme uz preses brīvību un plurālismu.

Latvijas Republikas Ministru kabinets

Tādējādi atbalstu sašaurinošu kritēriju noteikšana ir pieļaujama arī Latvijā, ja kritērijiem ir saprātīgs pamatojums, kā arī tiek nodrošināts taisnīgs un pārskatāms atbalsta piešķiršanas mehānisms un efektīva tā kontrole.

Ziņojuma izstrādes rezultātā tika identificēti trīs risinājuma varianti ar apakšvariantiem drukāto mediju piegādes atbalsta pilnveides iespējām Latvijā. Tāpat tika vērtēts, kā šie risinājuma varianti ietekmē Ziņojuma 2.

Risinājuma 1. Vienlaikus iesaistīto institūciju 2. Vienlaikus ar jaunu speciālo regulējumu tiks noteikta preses izdevēju līdzmaksājuma proporcija, kādu tiem būs jāsedz no SPRK apstiprinātā tarifa. Tā rezultātā precīzs nepieciešamā atbalsta apmērs būs zināms katru reizi, kad UPP sniedzējs sagatavos rēķinus. Tas dotu iespēju no valsts budžeta kompensēt UPP sniedzējam radušos zaudējumus par abonētās preses piegādi kāds ir kabineta variants kā divreiz gadā.

Šāda valsts atbalsta veida maiņa būs jāizstrādā un jāsaskaņo ar Eiropas Komisiju, kā arī preses izdevēju maksājuma proporciju būs nepieciešams precizēt, ņemot vērā SPRK pieeju attiecībā uz tarifa parametru noteikšanu un procentuālo pieaugumu šiem parametriem, salīdzinot ar Noteikumos Nr.

Ņemot vērā minēto, būs nepieciešams Risinājuma 1.

Laidienu arhīvs

Pirmajā posmā tiks nemainītā veidā turpināta pašreiz piemērojamā atbalsta sniegšanas kārtība, pagarinot termiņus Pasta likuma pārejas noteikumu Attiecībā uz 2. Laikā, kamēr tiek izstrādāta un ar Eiropas Komisiju saskaņota jaunā valsts atbalsta kārtība, minētais problēmjautājums tiks risināts, nepieciešamības gadījumā ceļot Noteikumos Nr. Risinājuma 2. Šādā gadījumā UPP sniedzējs nodrošinās abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumus no Vienlaikus Risinājuma 2.

Vienlaikus, tā kā UPP sniedzēja un citu komersantu piegādes apjomus un tarifus pašreiz ir neiespējami prognozēt, jo nav iespējams noteikt, kur tirgus atradīs līdzsvaru starp piedāvājumu un pieprasījumu, nav iespējams precīzi paredzēt, vai būs tādi preses izdevumi, kuriem būs jāatsaka vai jāsamazina atbalsta finansējums vai arī to situācija pasliktināsies, jo tarifi pieaugs lielākā apmērā kā atbalsta finansējums, un cik liels būs šādu preses izdevumu īpatsvars.

Meklēšanas forma

Tomēr šāda iespēja pastāv. Proti, atbalsts var tikt saņemts tikai tad, ja preses izdevējs to izmantos UPP sniedzēja pakalpojumu apmaksai. Attiecībā uz drukāto mediju daudzveidības un ilgtspējas nodrošināšanu Risinājuma 2.

Risinājuma 3. Savukārt, atlikusī atbalsta daļa tiks piešķirta drukātajiem medijiem ar Mediju atbalsta fonda starpniecību. Savstarpēji salīdzinot identificētos risinājumus, jāsecina, ka Risinājuma 3.

kas ir tirdzniecība ar binārām opcijām

Tas rada riskus nevienlīdzīgai atbalsta sistēmai, jo sniegtu proporcionāli lielāku atbalstu dārgākiem preses izdevumiem. Tādā veidā, salīdzinot ar citiem priekšlikuma variantiem, ierobežotais atbalsts tiktu mazākā mērā piešķirts lētākiem preses izdevumiem, starp kuriem ir arī īpaši atbalstāmas preses izdevumu kategorijas kā reģionālā prese vai dienas laikraksti, bet lielākā mērā atbalsts tiktu piešķirts kāds ir kabineta variants preses izdevumiem, no kuriem liela daļa piedāvā izklaides saturu.

Ņemot vērā minēto, PVN samazināšanu būtu jāturpina apsvērt kā atsevišķu atbalsta mehānismu drukātajiem preses izdevumiem, tomēr tas nebūtu jāparedz kā daļa no drukāto preses izdevumu piegādes atbalsta risinājuma. Tāpat, salīdzinot abus Risinājuma 2.

Tādēļ pastāv iespēja, ka pie identiska atbalsta apmēra Risinājuma 2. Ņemot vērā minēto, lai pieņemtu lēmumu attiecībā uz atbalstāmo risinājuma variantu, nepieciešams izdarīt izvēli starp Risinājuma 1. Šo risinājuma variantu būtiskā atšķirība kāds ir kabineta variants formā, kā atbalsts tiek sniegts.

Savukārt Risinājuma 2. Analizējot kāds ir kabineta variants risinājuma variantus saskaņā ar 4 kritērijiem: i valsts budžeta saistības un ietekme uz valsts budžetu, ii risinājuma piemērošana, iii 2.

Valsts budžeta saistības un ietekme uz valsts budžetu. Gan Risinājuma 1.

Jūs atrodaties šeit

Tomēr arī Risinājuma 2. Atšķirīgi no Risinājuma 1. Risinājuma piemērošana. Savukārt, Risinājuma 2.

eiro dolāru tirdzniecības signāli

Atbalsts būs regulāri jāsadala vairāk kā preses izdevējiem. Nepieciešamība regulāri gatavot atbalsta pieteikumus uzliks administratīvo slogu arī preses izdevējiem, kas visizaicinošāk varētu izrādīties tieši maziem reģionāliem medijiem. Abi risinājuma varianti dod iespēju atteikties no fiksētā tarifa, kas līdz šim ir bijis iemesls tam, ka atbalsta apmērs ir svārstījies un saskaņā ar 2.

Laikā, kamēr Risinājuma 1.

Tāpat šis pakalpojums tiks sniegts par SPRK apstiprinātu tarifu, kurš atbildīs pakalpojuma sniegšanas pašizmaksai. Tā rezultātā UPP sniedzējs katru mēnesi saņems pilnu samaksu par abonētās preses piegādi un tam vairs nebūs jāiegulda uzņēmuma finanšu līdzekļi saimnieciskās darbības nodrošināšanai līdz brīdim, kad no valsts budžeta tiek kompensēti šī pakalpojuma sniegšanas rezultātā radītie zaudējumi.

Tomēr arī Risinājuma 1. Šāds risinājums būtu saudzīgāks preses izdevējiem, jo UPP sniedzēja naudas plūsmas problēmjautājums netiktu risināts, pārliekot to uz preses izdevēju pleciem, kā tas ir Risinājuma 2. Risinājuma ieviešana.

Proti, abu risinājumu variantu gadījumā jaunā atbalsta sniegšanas kārtība būs jāsaskaņo ar Eiropas Komisiju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību Šī kārtība paredz, ka "atbalsts, ko viena dalībvalsts piešķīrusi vienam ieņēmumi no interneta naudas pārskatiem uzņēmumam, jebkurā triju fiskālo gadu periodā nepārsniedz EUR ".

Attiecīgi radīsies situācija, ka lielākajām izdevniecībām, ņemot vērā arī iepriekšējos gados saņemto de minimis atbalstu piemēram, atbalstu saistībā ar Covid krīzes radīto negatīvo seku mazināšanude minimis slieksnis varētu tikt pārsniegts jau Tādejādi līdz brīdim, kamēr nebūs saņemts pozitīvs Eiropas Komisijas lēmums par valsts atbalsta saderību, atbalsta sniegšana konkrētam preses izdevējam būs jāaptur.

Šāda situācija var ne tikai apdraudēt lielāko izdevēju darbību, bet arī radīt piegādes apjomu kritumu un nestabilitāti gan UPP sniedzējam, gan tarifu pieaugumu pārējiem preses izdevējiem. Ņemot vērā Risinājuma 1. Tas dos iespēju SPRK rīkot konkursu arī par abonētās preses piegādes pakalpojuma sniedzēju un apstiprināt šī pakalpojuma tarifu. Vienlaikus ar jaunu speciālo regulējumu jānosaka proporcija no SPRK apstiprinātā tarifa, kuru par abonētās preses piegādi maksās preses izdevēji, kā arī ar šo speciālo regulējumu jāparedz, ka atlikusī daļa no SPRK apstiprinātā tarifa tiks UPP sniedzējam kompensēta no valsts budžeta.

Pirmajā posmā tiks turpināta pašreiz piemērojamā atbalsta peļņas bitcoīna jaucējkrāns kārtība, nepieciešamības gadījumā ceļot Noteikumos Nr.

Pirmā posma uzsākšanai tiks pagarināti termiņi Pasta likuma pārejas noteikumu Termiņu pagarināšana tiks veikta pēc iespējas ātrāk, lai preses izdevējiem dotu iespēju laicīgi uzsākt abonēšanas kampaņas. Risinājuma iesviešanas pirmais posms tiks paredzēts, lai pirms pārejas uz otro posmu varētu paralēli veiktas divas kāds ir kabineta variants darbības - 1 noteikt precīzu proporciju no SPRK apstiprinātā tarifa, kuru par abonētās preses piegādi maksās preses izdevēji, un 2 saskaņot jauno atbalsta kārtību ar Eiropas Komisiju.

Tomēr, nosakot proporciju, ir būtiski nodrošināt, ka visiem preses izdevējiem situācija būtiski nemainās, salīdzinot ar to, kāda tā būtu saskaņā ar pašreiz piemērojamo atbalsta kārtību. Tādēļ visām preses izdevumu kategorijām identiskas proporcijas noteikšana būtu atbilstošs risinājums pie nosacījuma, ka SPRK apstiprinātajam tarifam būs kāds ir kabineta variants paši parametri, kas Noteikumos Nr.

Pašreiz saskaņā ar Noteikumiem Nr. Tas nozīmē, ka par smagāku preses izdevumu piegādi preses izdevēji pašreiz maksā būtiski augstāku cenu kā par vieglāku preses izdevumu piegādi.

Nosakot proporciju, ir jānodrošina, ka maksājums par smagākiem preses izdevumiem nesamazinās, jo tad tas pieaugs attiecībā uz vieglākiem preses izdevumiem, starp kuriem ir tādas īpaši atbalstāmās preses izdevumu kategorijas kā dienas laikraksti un reģionālā prese. Vienlaikus jānodrošina, ka maksājums par smagāku preses izdevumu piegādi arī būtiski nepieaug, jo tad šiem preses izdevējiem zudīs motivācija izmantot UPP sniedzēja pakalpojumus, kas samazinās UPP sniedzēja piegādes apjomus un nākotnē palielinās tarifu visiem preses izdevējiem.

Kāds ir kabineta variants iesviešanas pirmajā posmā tiks veikta arī jaunās atbalsta kārtības saskaņošana ar Eiropas Komisiju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību Kā saskaņošana pamats tiks izvēlēts Eiropas Komisijas Risinājuma iesviešanas otrajā posmā tiks veikti grozījumi Pasta likumāar kuriem tiks ieviesta jaunā atbalsta kārtība un spēku zaudēs Pasta likuma Katru gadu Risinājuma 1.

Lai nodrošinātu, ka atbalsta apmērs ir nemainīgs līdz brīdim, kad tiek uzsākta jaunās atbalsta kārtības piemērošana, nepieciešamības gadījumā tiks celtas Noteikumos Nr. Attiecībā uz ietekmi uz valsts budžetu ir nepieciešams paskaidrot, ka visiem risinājuma bināro opciju ttantrade tā ir līdzīga, jo ikgadējais atbalsts abonētās preses piegādei tiek plānots 5 euro apmērā.

Tomēr pastāv šādas atšķirības: - Risinājuma 3. Ņemot vērā minēto, lai saglabātu esošo atbalsta apmēru drukātajiem medijiem, preses izdevējiem būs nepieciešams piešķirt 6 euro, lai tiktu kompensēts arī PVN maksājuma pieaugums 1 euro apmērā. Šis apstāklis nemainīs summēto ietekmi uz valsts budžetu, jo samaksātais piegādes pakalpojuma PVN atgriezīsies valsts budžetā.

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Identiska situācija būs arī Risinājuma 1. Šāda valsts atbalsta veida maiņa būs jāizstrādā un jāsaskaņo ar Eiropas Komisiju, tāpēc par vienu gadu tiks pagarināti termiņi Pasta likuma pārejas noteikumu Ņemot vērā minēto, zemāk tabulā pie Risinājuma 1. Tādēļ Risinājuma 2. Attiecīgā atļauja Risinājuma 2. Tas dos iespēju jau