Ko dara finanšu brīvības biroju darbinieki. Tiesībsarga biroja dalība Latvijas Sodu izpildes kodeksa pastāvīgajā darba grupas sanāksmē


Puses veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to saistību un mērķu izpildi, kuri izriet no Granta līguma.

binārās opcijas no 1

Puses apņemas sniegt visu informāciju, kas nepieciešama labai Granta līguma darbībai, un piemērot augstāko caurredzamības un atbildības pakāpi, kā arī labas pārvaldības principus, ilgtspējīgas attīstības un dzimumu līdztiesības principus.

Puses nekavējoties informē viena otru par apstākļiem, kas traucē vai varētu traucēt sekmīgu projekta īstenošanu. Vadošā iestāde ir atbildīga un sniedz pārskatus par vispārējo Norvēģijas finanšu instrumenta Vadošā iestāde ir atbildīga par Granta līguma īstenošanu un: a nodrošina Fonda īstenošanu saskaņā ar Granta līgumu; b veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka Apsaimniekotājs ir pilnībā uzņēmies saistības un ir spējīgs īstenot un vadīt Fondu; c nodrošina granta izmantošanu vienīgi Fonda un tā apakšprojektu mērķu sasniegšanai un atbilstoši apstiprinātajam Projekta īstenošanas plānam Granta līguma 2.

Vadošā iestāde ir atbildīga par Fonda un tā apakšprojektu uzraudzību. Uzraudzība ir pietiekami pilnīga, lai dotu vadošai iestādei tiesības apliecināt informāciju, ko Apsaimniekotājs norādījis pārskatos, kas minēti NKĀM apstiprinātajās Saņēmējvalsts pārskatu sniegšanas un uzraudzības vadlīnijās.

kā jūs varat nopelnīt daudz naudas video

Vadošā iestāde nodrošina pilnīgas audita liecības par visiem iesaistītajiem dalībniekiem saskaņā ar NKĀM apstiprināto Noteikumu un procedūru 6. Vadošā iestāde nodrošina, ka Fonda un tā apakšprojektu auditu veic saskaņā ar audita plānu, kas noteikts atbilstoši NKĀM apstiprināto Noteikumu un procedūru 6. Ja nepieciešams, vadošā iestāde izmanto respektabla un vispāratzīta audita uzņēmuma pakalpojumus.

Turklāt Fondam jābūt iekļautam esošajās Apsaimniekotāja kontroles un audita procedūrās. Vadošā iestāde pēc pieprasījuma nodrošina Finanšu instrumenta birojam, NKĀM vai EBTA Audita padomei jebkādus audita pārskatus, tostarp audita pārskatus no augstākās audita institūcijas, kas attiecas uz Fondu un tā apakšprojektiem. Vadošā iestāde nodrošina efektīvu un ātru izmeklēšanu par ikvienu jaušamu vai faktisku krāpšanas vai neatbilstības gadījumu. Vadošā iestāde saskaņā ar NKĀM pieņemtajām Vadlīnijām par neatbilstībām nekavējoties ziņo NKĀM par visiem domājamiem vai faktiskiem krāpšanas un neatbilstību gadījumiem, kā arī par pasākumiem, kas ar ko dara finanšu brīvības biroju darbinieki saistīti un kurus veikušas kompetentās iestādes.

Puses nekavējoties ziņo viena otrai, ja tām kļūst zināmas kādas pret Fondu un tā apakšprojektiem uzsāktas vai turpinātas tiesiskas darbības, tajā skaitā, Eiropas Kopienas institūciju veiktā rīcība vai pieņemtie lēmumi.

KNAB: Tūrisma biroja darbinieki Rīgai nodarījuši vismaz 300 000 eiro zaudējumus

Vadošā iestāde nodrošina, ka ar projekta iesniedzēju tiek parakstīts līgums par Fonda īstenošanu. Šāds īstenošanas līgums nodrošina, ka saistības, ko vadošā iestāde uzņēmusies ar šo Līgumu, tiek pienācīgi deleģētas Apsaimniekotājam tādā veidā, kas nodrošina ko dara finanšu brīvības biroju darbinieki saistību izpildīšanu. Ja dēļ nacionālajiem tiesību aktiem Grantu nevar izmaksāt Apsaimniekotājam, tad pamatojoties uz īstenošanas līgumu, saņēmējvalsts izdod tiesību aktu vai administratīvo aktu ar līdzīgu spēku.

Saistību deleģēšana, kas noteikta šā panta 1.

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Pirms pirmās izmaksas vadošā iestāde ir iesniegusi NKĀM šā panta 1. Pirms pirmās izmaksas vadošā iestāde nodrošina NKĀM šādu informāciju par Fondam būtisku līgumu vai tiesību aktu: a Apsaimniekotāja pilns juridiskais kāpēc daži nopelna lielu naudu b iesnieguma numurs Finanšu instrumenta biroja numurs un Fonda numurs; c līguma spēkā stāšanās datums vai tiesību akta izdošanas datums; d informācija par to, kura līguma vai tiesību akta standartversija ir piemērota Fondam.

Ja līguma vai tiesību akta standartversija jau ir nosūtīta NKĀM, šā panta 4.

pelnīt naudu, izmantojot internetu

Pēc pieprasījuma vadošā iestāde nodrošina NKĀM īstenošanas līguma vai tiesību akta kopiju kopā ar tulkojumu angļu valodā. Pieņemamie noslēguma maksājuma pieprasījumi saņemami sešu mēnešu laikā no to attiecināmo izdevumu pēdējās dienas, kas noteikta Granta līguma 4.

Maksājuma pieprasījums, kas saņemts vēlākā datumā vai kuru NKĀM atzinusi par nepieņemamu, nav pamats izmaksai. Izmaksas veic saskaņā ar apstiprinātu Projekta īstenošanas plānu Granta līguma 2. Pirms izmaksas veikšanas, NKĀM ir nodots Projekta starpposma pārskats gan elektroniski, gan izdrukas veidā, ko apliecinājusi vadošā iestāde un maksājumu iestāde saskaņā ar NKĀM apstiprinātajām Maksājumu vadlīnijām un Saņēmējvalsts pārskatu sniegšanas un uzraudzības vadlīnijām.

Projekta starpposma pārskats aptver vismaz trīs kalendāro mēnešu laikposmu un ir saistīts ar izdevumiem šajā laikā. Pēc nepieciešamo dokumentu saņemšanas, NKĀM pārliecinās, ka tie ir pareizi aizpildīti un ka izmaksas nosacījumi ir izpildīti.

Ja vien NKĀM neizlemj izmantot līdzekļus, kas noteikti šā pielikuma 6. NKĀM ziņo maksājumu iestādei par šāda izmaksas rīkojuma iesniegšanas brīdi. Ja saistībā ar izmaksu radusies kļūda, kuras dēļ izmaksāta lielāka summa, nekā pieprasīts saskaņā ar Granta līgumu, vadošā iestāde pēc NKĀM pieprasījuma bez kavēšanās atmaksā jebkuru summu, kas kļūdaini izmaksāta.

bināro iespēju tirgotāju nodarbības

Ja kļūdas dēļ tiek izmaksāta mazāka summa, nekā pieprasīts, NKĀM pēc iespējas ātrākā laikā pēc kļūdas atklāšanas izmaksā trūkstošo summu. Piemēro radušos izmaksu finansēšanas proporcionālisma principu, tas ir, granta likme, kas noteikta Granta līguma 2.

Šī panta nosacījumi neattiecas uz 3. NKĀM ir izpildījusi savas attiecīgās izmaksas saistības brīdī, kad tā ir veikta un maksājumu iestāde ir to saņēmusi pilnā apmērā. Ja izmaksu vai atmaksu pārtraukšana ir pamatota ar 6.