Nepilnas slodzes ienākumi internetā. Kam nevajag un kam jāpelna nauda ar iPhone


Lai VID varētu nodrošināt dīkstāves pabalstu vēl plašākam pašnodarbināto personu lokam, noteikumos par dīkstāves pabalstu pašnodarbinātām personām, kuras skārusi Covid izplatība, veiktie grozījumi paredz, ka uz dīkstāves pabalstu varēs pretendēt arī pašnodarbinātas personas, kuras vienlaikus ir nepilnas slodzes darbinieki, bet šajā darbā vidēji mēnesī saņem mazāk par eiro mēnesī.

tiešsaistes ieņēmumi ir reāli

Tāpat pabalstu varēs saņemt pašnodarbinātie, kas vienlaikus veic pedagoģisko vai radošo darbu valsts vai pašvaldības budžeta iestādē vai to kontrolētā uzņēmumā un saņem atalgojumu, kas vidēji mēnesī ir mazāks par minimālo algu. Pabalstu varēs saņemt arī, ja cilvēks saņem vecuma vai izdienas pensiju, kā arī pašnodarbinātās personas, kuras nodarbina darbiniekus.

Dīkstāves pabalstam jāpienākas arī patentmaksas maksātājiem, uzskata tiesībsargs Juris Jansons. Kā pausts Tiesībsarga biroja mājaslapā, valsts vairākām personu grupām, kuru ienākumus negatīvi iete kmējusi Covid izplatība, ir lēmusi izmaksā dīkstāves pabalstu un viena no šādām grupām ir pašnodarbinātas personas. Dīkstāves pabalstu nepiešķir patentmaksas maksātājiem. Tiesībsarga ieskatā, tas, ka patentmaksas maksātāji nevar saņemt dīkstāves pabalstu, ir absolūti netaisnīgi vairāki iemeslu dēļ. Viņš skaidro, ka, pirmkārt, šie nodokļu maksātāji sevi nodarbina Latvijas valsts oficiāli izveidotā nodokļu režīmā.

Līdz ar šīm izmaiņām dīkstāves pabalstam var pieteikties arī tādas pašnodarbinātās personas, kuras strādā nepilnu darba laiku privātajā un nevalstiskajā sektorā, un to ienākumi no šī darba vidēji pēdējo sešu mēnešu laikā nepārsniedz minimālo mēneša darba algu - eiro mēnesī. Dīkstāves pabalstam tagad var pieteikties arī pašnodarbinātie, kas daļēji strādā valsts un pašvaldību budžeta iestādēs vai to kontrolētos uzņēmumos, kur veic pedagoģisko vai radošo darbu un saņem atalgojumu, kas vidēji mēnesī ir mazāks par eiro mēnesī.

Līdz ar valdības lēmuma stāšanos spēkā, dīkstāves pabalstam VID varēs pieteikties arī pašnodarbinātās personas, kuras uz nepilnu darba slodzi veic pedagoģisko vai radošo darbu. Šobrīd esam situācijā, kad dažādu normatīvajos aktos apstiprināto nodokļu maksāšanas režīmu nepilnības, būs jāizdiskutē un jālabo, krīzei beidzoties, bet tagad ir svarīgi rast godprātīgus risinājumus esošajai situācijai.

Tāpat dīkstāves pabalstam var pieteikties arī tie pašnodarbinātie, kuri ir darba devēji. Pie tam, pašnodarbinātās personas dīkstāves pabalstu varēs saņemt arī tad, ja saņem arī vecuma vai izdienas pensiju. Tāpat grozījumi paredz, ka pašnodarbinātajiem, kuri saņem dīkstāves pabalstu, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra nepilnas slodzes ienākumi internetā piemaksu 50 eiro apmērā par katru nepilnas slodzes ienākumi internetā esošu bērnu vecumā līdz 24 gadiem, par kuru pašnodarbinātajam uz dīkstāves pabalsta piešķiršanas dienu tiek piemērots iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojums.

Meet AdSense Publisher Northlight Images

Arī turpmāk dīkstāves pabalstam var pieteikties tādas fiziskās personas, kas reģistrējušās VID kā saimnieciskās darbības veicēji, ir veikušas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas VSAOI kā pašnodarbinātas personas, vai ir autoratlīdzību saņēmēji vai mikrouzņēmuma nodokļu maksātāji vai arī individuālie komersanti.

Uz dīkstāves pabalstu nevar pretendēt tās pašnodarbinātās personas, kuras vienlaikus veic pilnas slodzes darbu kā darba ņēmēji, un kuri kā darba ņēmēji pilnas vai nepilnas slodzes darbā pēdējos sešos mēnešos pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas vidēji mēnesī ir saņēmuši algu, kas pārsniegusi eiro apmēru.

kas ir e-opciju tirdzniecība

Lai pieteiktos dīkstāves pabalstam, pašnodarbinātā persona iesniedz noteiktas formas pamatotu iesniegumu VID Elektroniskās deklarēšanās sistēmā EDS. Par laika posmu no Pašnodarbinātajai personai iesniegumā jānorāda vārds, uzvārds, nodokļa maksātāja reģistrācijas numurs, Latvijā atvērts bankas konts un dīkstāves periods, kā arī pamatojums par dīkstāves iestāšanos krīzes ietekmē radīto apstākļu dēļ.

Iesniegumā arī jāapliecina, ka norādītajā periodā nav gūti ienākumi no saimnieciskās darbības, un ka pašnodarbinātā persona nav darba nespējas periodā. Izņēmums ir autoru un izpildītāju saņemtās atlīdzības un ienākumi, kas saņemti no autortiesību un blakustiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām un nepilna darba laika nodarbinātības - apliecinājumā jānorāda šo ieņēmumu apmērs.

prēmija tirdzniecības centros

Valdība ir lēmusi, ka atbalsta pasākumus varēs 60 sekunžu binārās stratēģijas tie nodokļu maksātāji, kuri līdz šim ir bijušu godprātīgi un atbildīgi saistību izpildē pret valsti. Tādēļ, izvērtējot saņemtos iesniegumus par pašnodarbināto dīkstāves pabalsta izmaksu, VID ir stingri jāvadās pēc kritērijiem, kas noteikti MK noteikumos "Noteikumi par dīkstāves pabalstu pašnodarbinātām personām, kuras skārusi Covid izplatība".

Šie darba līgumi visbiežāk nav par pilna darba laika darbu, līdz ar to atalgojums par to ir zem valstī noteiktās minimālas mēneša darba algas, uzskata ministrija. Atbalstīts priekšlikums dīkstāves pabalsta pretendentu loku paplašināt arī ar tām pašnodarbinātajām personām, kuras strādā nepilnu darba laiku, un to ienākumi no šī darba vidēji pēdējo sešu mēnešu laikā nepārsniedz minimālo mēneša darba algu — eiro mēnesī, t. Tāpat lemts atbalstīt priekšlikumu svītrot noteikumu Turpmāk pašnodarbinātas personas, kuras ir darba devēji, var pieteikties dīkstāves pabalstam, ja citi kritēriji ir atbilstoši. Tāpat svītrots noteikumu

Aktuālā informācija par atbalsta pasākumiem nodokļu jomā saistībā ar Covid izraisītajām grūtībām un iespēju tiem pieteikties pieejama VID nepilnas slodzes ienākumi internetā sadaļā "Covid", kā arī Finanšu ministrijas tīmekļvietnē "www.