Prēmijas un ienākumi internetā


Saeima ir prēmijas un ienākumi internetā un Nopelnīt lielas naudas vietnes prezidents izsludina šādu likumu: Izdarīt likumā " Par iedzīvotāju ienākuma nodokli " Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, Izteikt 1.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa struktūra 1. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis turpmāk - nodoklis ir nodoklis, ar ko apliek fiziskās personas gūtos ienākumus, un tas sastāv no: 1 algas nodokļa, ko par darba ņēmēja gūtajiem ienākumiem aprēķina un maksā darba devējs; 2 patentmaksas, kas ir pašvaldību noteikts avansa maksājums par atsevišķu veidu saimnieciskās darbības veikšanu; 3 nodokļa par ienākumiem no uzņēmējdarbības, ja tie nav uzņēmumu ienākuma nodokļa objekts, no individuālā darba turpmāk - saimnieciskā darbībano īpašuma un citiem avotiem.

Nodoklis tiek aprēķināts un iemaksāts budžetā divējādā kārtībā: avansā, arī algas nodokļa un patentmaksas veidā, un rezumējošā kārtībā, sastādot gada ienākumu deklarāciju turpmāk - deklarācija.

Izteikt 2. Izteikt 3. Ar nodokli apliekamais objekts 1. Ar nodokli tiek aplikts iekšzemes nodokļa maksātāja turpmāk - maksātājs taksācijas perioda kalendārā gada apliekamo ienākumu apjoms.

Algas nodokļa objekts ir maksātāja mēneša apliekamie ienākumi. Iekšzemes nodokļa maksātāja gada algas nodokļa maksātāja - mēneša apliekamais ienākums ir viņa gada mēneša ienākums, izņemot šā likuma 9. Izteikt 4. Nodokļa aprēķināšanas un ņemšanas veids 1. Nodokli aprēķina un budžetā iemaksā: 1 maksātāja algas nodokli - darba devējs; 2 no ienākumiem, kas noteikti šā likuma Maksātājs, izņemot personas, kas minētas šā likuma Taksācijas gada laikā tiek izdarīti nodokļa avansa maksājumi.

Avansa maksājumu apmēru maksātājam, kas gūst ienākumus no individuālā darba, prēmijas un ienākumi internetā līguma un uzņēmējdarbības, no kuras ienākumiem jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nosaka saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem.

prēmijas un ienākumi internetā maksāt reālu naudu tiešsaistē

Izteikt 5. Ierobežojumi darba devējam 1. Darba devējam ir aizliegts nodarbināt personas, kas neiesniedz algas nodokļa grāmatiņu turpmāk - arī grāmatiņaalgas nodokļa karti turpmāk - karte vai neuzrāda termiņuzturēšanās atļauju, kas izdota likumdošanas aktos noteiktajā kārtībā un dod tiesības strādāt algotu darbu Latvijas Republikā turpmāk - darba atļauja.

prēmijas un ienākumi internetā interneta ieņēmumu saraksts

Šā panta pirmās daļas noteikumi neattiecas uz steidzamu, īslaicīgu, vienreizēju darbu pildīšanu, par kuriem norēķins tiek izdarīts tūlīt pēc darbu izpildes. Šādā veidā vienu personu var nodarbināt ne vairāk kā 43 stundas mēnesī vai 10 stundas nedēļā. Izteikt 7.

prēmijas un ienākumi internetā olimpa tirdzniecība bināro opciju tirdzniecība

Maksātāja gada ienākums Maksātāja gada ienākums ir visa taksācijas perioda kalendārā gada laikā iegūto naudas, naturālo vērtību un saņemto pakalpojumu kopums. Izteikt 8. Gada apliekamā ienākuma avoti 1.

Maksātāja gada apliekamo ienākumu veido ienākumi, par kuriem ir jāmaksā algas nodoklis, un pārējie šā panta trešajā daļā minētie ienākumi. Pie ienākumiem, par kuriem ir jāmaksā algas nodoklis, tiek pieskaitīta darba alga, prēmijas, vienreizēja un sistemātiska atlīdzība un citi ienākumi, ko darba ņēmējs saņem uz pašreizējo vai iepriekšējo darba attiecību pamata uzņēmējsabiedrībās, valsts uzņēmumos, iestādēs, organizācijās un no fiziskajām personām, kā arī atlīdzība par valsts dienesta pienākumu izpildi un ienākumi no darba līguma izpildes.

prēmijas un ienākumi internetā reģistrācijas vieta emporio trading

Izteikt 9. Ar nodokli neapliekamo ienākumu veidi 1. Gada apliekamajā ienākumā netiek ietverti un ar nodokli netiek aplikti šādi ienākumu veidi: 1 personiskās palīgsaimniecības, prēmijas un ienākumi internetā saimniecības un zemnieka saimniecības ienākumi no lauksaimnieciskās ražošanas, ja tie nepārsniedz latu gadā.

Šis noteikums nav piemērojams gadījumos, kad fiziskā persona nav iegādāto preču galīgais patērētājs veic šo preču tālākpārdošanu2. Šā panta pirmās daļas 1. Izteikt Attaisnotie izdevumi 1. Pirms ienākuma aplikšanas ar nodokli no gada apliekamo ienākumu apjoma tiek atskaitīti šādi maksātāja izdevumi: 1 nomaksātā sociālā nodokļa summa un valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi; 2 izdevumi par maksātāja un viņa ģimenes locekļu kvalifikācijas paaugstināšanu, specialitātes iegūšanu, izglītības iegūšanu un par medicīnas un ārstniecisko pakalpojumu izmantošanu.

Minēto izdevumu sastāvu un normas nosaka Ministru kabinets; 3 summas, kas ziedojuma vai dāvinājuma veidā nodotas Latvijas Republikā reģistrētām sabiedriskajām kultūras, izglītības, zinātnes, sporta, labdarības, veselības un vides aizsardzības organizācijām un fondiem, reliģiskajām organizācijām un budžeta iestādēm, kam atbilstoši likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" Minēto izdevumu sastāvu un normas nosaka Ministru kabinets.

Pirms darba ņēmēja ienākuma aplikšanas ar algas nodokli no mēneša ienākuma apjoma tiek atskaitīti šā panta pirmās daļas 1. No saimnieciskās darbības gūtā apliekamā ienākuma noteikšana 1. Fiziskās personas ienākums no saimnieciskās darbības arī prēmijas un ienākumi internetā uzņēmuma līguma un individuālā uzņēmuma, zemnieku vai zvejnieku saimniecības tiek aprēķināts kā šajā pantā noteikto ieņēmumu un ar to gūšanu saistīto izdevumu starpība.

Ieņēmumos, kas gūti no saimnieciskās darbības, tiek ieskaitīti: 1 ieņēmumi no preču, darbu un pakalpojumu pārdošanas; 2 ieņēmumi no īpašuma un telpu iznomāšanas vai izīrēšanas; 3 summas, kas saņemtas soda naudas veidā.

Ar saimniecisko darbību saistītajos izdevumos netiek ieskaitīti izdevumi, kas atbilstoši likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 5. Maksātājam jāveic likumdošanas aktos noteiktā ieņēmumu un ar ienākumu gūšanu saistīto izdevumu uzskaite.

Maksātāja tiesības uz to, lai no apliekamā ienākuma tiktu izslēgti ar saimnieciskās darbības veikšanu saistītie izdevumi, pierādāmas dokumentāri, uzrādot attiecīgus prēmijas un ienākumi internetā vai iesniedzot to kopijas Valsts ieņēmumu dienesta rajona nodokļu inspekcijai.

Kad apliek ar nodokli balvas un laimestus - LV portāls

Zemnieku un zvejnieku saimniecību apliekamajā ienākumā netiek ietverti produkti pašpatēriņško savām vajadzībām izlietojis saimniecības īpašnieks un viņa ģimenes locekļi, kā arī personas, kuras ar saimniecības īpašnieku ir radniecībā līdz trešajai pakāpei vai svainībā līdz otrajai pakāpei. Maksātāja gada neapliekamais minimums 1. Maksātāja gada apliekamajā ienākumā netiek ietverta summa vienas personas gada neapliekamā minimuma apmērā. Gada neapliekamais minimums ir visu gada mēnešu neapliekamo minimumu summa.

Esmu darba ņēmējs

Mēneša neapliekamā minimuma apmēru nosaka Ministru kabinets. Nerezidentiem neapliekamais minimums netiek piemērots. Atvieglojumi maksātājam 1. Maksātājam paredzēti šādi atvieglojumi: 1 par katras šādas personas uzturēšanu, ja tā nesaņem šā likuma 9. Ja šā panta pirmajā daļā minētās personas gūst ienākumus, maksātājs tos uzrāda savā deklarācijā, izņemot šā panta trešajā daļā paredzētos gadījumus. Nerezidentiem nav tiesību uz šajā pantā noteiktajiem nodokļa atvieglojumiem.

Maksātāja attaisnoto izdevumu un atvieglojumu pamatojums 1. Maksātāja tiesības uz attaisnoto izdevumu, ar saimnieciskās darbības veikšanu saistīto izdevumu un atvieglojumu izslēgšanu no apliekamā ienākuma pierādāmas dokumentāri, uzrādot attiecīgus dokumentus vai iesniedzot to norakstus.

Uz maksātāja iesniegto prēmijas un ienākumi internetā pamata nodokļu inspekcija ieraksta grāmatiņā atvieglojuma posteņus, bet darba devējs ņem vērā šā likuma Par ierakstu pareizību ir solidāri atbildīgi darba devējs un maksātājs.

Ja maksātājs dokumentus, kas apstiprina attaisnotos izdevumus un atvieglojumus, pamatotu iemeslu dēļ nav laikus iesniedzis, tie saskaņā ar nodokļu inspekcijas lēmumu tiek ņemti vērā attiecībā uz laiku no tiesību rašanās brīža, bet tas nedrīkst būt ilgāks par vienu iepriekšējo gadu.

prēmijas un ienākumi internetā opciju diagrammas

Maksātāja dokumenti, kas apstiprina attaisnotos izdevumus, attiecas tikai uz taksācijas periodu kalendāro gadu. Nodokļa likmes 1. Gada apliekamais ienākums, kas noteikts kā starpība starp maksātāja gada ienākuma summu un prēmijas un ienākumi internetā, kura aprēķināta saskaņā ar šā likuma Nodokļa likme, kas jāmaksā no gada apliekamā ienākuma, ir 25 procenti.

Algas nodokļa maksātājam nodokļa likme 25 procentu apmērā jāmaksā no mēneša apliekamā ienākuma. Ja nodokļa maksātāja gada apliekamie ienākumi pārsniedz 60 latu, tad no 60 latu jāmaksā nodoklis pēc 25 procentu likmes, bet no pārsnieguma summas - pēc 10 procentu likmes. Algas nodokļa ieturēšana un maksāšana un nodokļa ieturēšana no ienākumiem, kuri nav saistīti ar darba attiecībām 1. Algas nodokļa ieturēšanu un maksāšanu pārskaitīšanu budžetā veic darba devējs, kas nodarbina darba ņēmēju - nodokļa maksātāju.

Algas nodoklis tiek aprēķināts atbilstoši šā likuma Ar algas nodokli apliekamais mēneša ienākums ir: 1 Latvijas Republikā dzīvojošām personām pamatdarba vietā vietā, kur iesniegta grāmatiņa - starpība starp kalendārā mēneša ienākumu un mēneša neapliekamā minimuma, šā likuma Summu, kas aprēķināta kā starpība starp šā panta trešās daļas 3.

  • Šajos gados likumā ir bijusi arī virkne izmaiņu, arī saistībā ar nodokļu reformu no šā gada.
  • Kas mainīsies, pārdodot nekustamo īpašumu?
  • Sekošana līdzi saviem ienākumiem, jo palielinoties ienākumiem palielinās arī nodokļa likme Galvenais, kam jāpievērš uzmanība, — regulāri jāseko līdzi saviem ienākumiem.
  • Iespējas ar minimālo depozītu 100
  • Esmu darba ņēmējs | Valsts ieņēmumu dienests
  • Kas ir bitkoīns un kā tas darbojas
  • Algas, pensijas, pašnodarbinātā ienākumi — kāds ir neapliekamais minimums
  • Он, конечно, не ожидал ответа, но Хедрон мог оставить для него сообщение.

Algas nodoklis iemaksājams budžetā reizi mēnesī, kad bankā tiek saņemta nauda iedzīvotāju ienākumu izmaksai. Darba devēji, kas iedzīvotāju ienākumus izmaksā no kases ieņēmumiem, nesaņemot naudu bankā, iemaksā algas nodokli budžetā nākamajā dienā pēc algas izmaksas.

Darba devējs par darba ņēmējam taksācijas periodā izmaksātajām summām, kā arī par atskaitītajām summām, prēmijas un ienākumi internetā un nomaksāto nodokli izdara attiecīgu ierakstu grāmatiņā vai kartē. Gadam beidzoties, darba devējs izdod darba ņēmējam, kā arī nosūta nodokļu inspekcijai pēc savas atrašanās vietas paziņojumu par algas nodokli, kas samaksāts darba attiecību prēmijas un ienākumi internetā periodā; kopā ar paziņojumu par algas nodokli darba devējs nosūta arī maksātāja karti.

Algas, pensijas, pašnodarbinātā ienākumi – kāds ir neapliekamais minimums 2020. gadā

Paziņojums par algas nodokli tiek nogādāts adresātam ne vēlāk kā taksācijas gadam sekojošā gada 1. Ja darba attiecības izbeigušās pirms gada beigām, darba devējs grāmatiņā izdara ierakstu par algas nodokļa samaksāšanu un grāmatiņu izsniedz darba ņēmējam atlaišanas dienā. Darba ņēmēja karti darba devējs kopā ar paziņojumu par algas nodokli nosūta nodokļu inspekcijai pēc savas atrašanās vietas.

Paziņojuma norakstu par algas nodokli darba devējs izsniedz darba ņēmējam, izbeidzoties darba attiecībām. Ja darba ņēmējs tiek nodarbināts šā likuma 5. Darba devējs iesniedz nodokļu inspekcijai pēc savas atrašanās vietas izziņu par summām, kas prēmijas un ienākumi internetā personām, kurām Latvijas Republika nav pastāvīgā dzīvesvieta, par atskaitījumiem, kas izdarīti no šīm summām, un samaksāto nodokli.

Darba algas kalkulators gadam | Swedbank blogs

Paziņojumu par algas nodokli nodokļu inspekcija pēc darba devēja atrašanās vietas pārsūta nodokļu inspekcijai pēc maksātāja dzīvesvietas, ja tā ir citā administratīvajā rajonā. Personu ienākumi, kurus izmaksā uzņēmumi, uzņēmējsabiedrības iestādes, organizācijasja tie nav saistīti ar darba attiecībām un nav atbrīvoti no aplikšanas ar nodokli, apliekami ar nodokli ienākumu izmaksas vietā. Pie šādiem ienākumiem pieder: 1 autoratlīdzība honorārsarī atlīdzība par autora pārdotajiem lietišķās un dekoratīvās mākslas darbiem un tautas daiļamatniecības izstrādājumiem; 2 autoratlīdzība honorārskuru izmaksā autortiesību mantiniekiem; 3 atlīdzība, kuru izmaksā sagādes un citas organizācijas par medījumu jēlādām, medījumiem un to gaļu, medību trofejām, zoobarību un citu savvaļā iegūto produkciju; 4 apdrošināšanas atlīdzība, kas saskaņā ar dzīvības, veselības un negadījuma apdrošināšanas līgumu, kuru apdrošinātā interesēs noslēdzis darba devējs vai cits apdrošinājuma ņēmējs - juridiskā personaizmaksāta, pienākot apdrošināšanas līgumā paredzētajam līguma beigu termiņam vai laužot līgumu pirms termiņa.

Uzņēmējsabiedrības, uzņēmumi iestādes, organizācijas par personām izmaksātajiem ienākumiem, kas minēti šā panta desmitajā, divpadsmitajā un trīspadsmitajā daļā, un no tiem ieturēto nodokli maksātājam izsniedz dokumentu un nosūta par to paziņojumu nodokļu inspekcijai pēc savas atrašanās vietas ne vēlāk kā līdz nākamā mēneša Uzņēmējsabiedrības, uzņēmumi iestādes, organizācijas par summām, kas personām izmaksātas, neieturot no tām nodokli, ja šīs ienākuma summas saistītas ar personu saimniecisko darbību, nosūta paziņojumu nodokļu inspekcijai pēc savas atrašanās vietas ne vēlāk kā līdz nākamā mēneša Šā likuma 3.

Ja mēnesī izmaksātā ienākuma vai vienreizējās izmaksas apmērs ir trīs lati vai mazāks, to izmaksājot, nodoklis netiek ieturēts ienākuma izmaksas reizē. Ienākuma saņēmējs uzrāda šīs summas savā deklarācijā, ko iesniedz par taksācijas perioda kalendārā gada ienākumiem tam sekojošajā gadā. Prēmijas un ienākumi internetā izmaksātājs par šo ienākumu nosūta ziņas nodokļu inspekcijai šā panta vienpadsmitajā daļā noteiktajā kārtībā.

Persona, kas veic profesionālo darbību kā mākslinieks, autors prēmijas un ienākumi internetā citas radošas profesijas pārstāvis, vai persona, kuras apgādībā ir trīs un vairāk nepilngadīgu bērnu un bērnu, kuri turpina izglītības iegūšanu līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, var lūgt Valsts ieņēmumu dienesta rajona nodaļu izsniegt tai apliecību par nodokļa neieturēšanu izmaksas vietā, ja šī persona apliecina Valsts ieņēmumu dienestam, ka tās kopējais apliekamais ienākums gadā sagaidāms mazāks nekā gada neapliekamais minimums saskaņā ar šā likuma Valsts ieņēmumu dienestam minētā apliecība šādā gadījumā ir jāizsniedz, ja prasītājam nav bijuši nodokļu likumdošanas aktu pārkāpumi.

Kad apliek ar nodokli balvas un laimestus

Apliecības par nodokļa neieturēšanu tiek izsniegtas un atsauktas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Ziņu slēpšanas gadījumā apliecību par nodokļa neieturēšanu Valsts ieņēmumu dienests atsauc un turpmāk šai personai neizsniedz.

Prēmijas un ienākumi internetā šā panta otrajā, trešajā un desmitajā daļā minētās izmaksas saņem persona, kurai izsniegta apliecība par nodokļa neieturēšanu, nodoklis par šiem maksājumiem nav prēmijas un ienākumi internetā un šis fakts jāatspoguļo dokumentos, kas iesniedzami Valsts ieņēmumu dienesta rajona pilsētas nodaļai saskaņā ar šā panta vienpadsmito daļu.

Nodokļa aprēķināšana no saimnieciskās darbības ienākuma un tā maksāšana avansā 1. Līdz taksācijas gada 1. Ja maksāšanas periodā faktiskais ienākuma lielums mainās, maksātājs iesniedz precizētu nodokļa avansa maksājumu pārrēķinu. Personiskās palīgsaimniecības, piemājas saimniecības vai zemnieku saimniecības īpašnieka ienākumiem no lauksaimnieciskās ražošanas avansa maksājumi tiek noteikti tādā apmērā, kas atbilst nodoklim no puses viņa iepriekšējā gada apliekamā ienākuma.

Ja viņa ceturkšņa ienākumu apjoms ir uz pusi mazāks par ceturto daļu gadam noteiktā nodokļa avansa maksājumu apmēra, avansa maksājumu var pārcelt uz nākamo šā opcijas apakšējā robeža ir trešajā daļā paredzēto termiņu.

Nodokļu inspekcija mēneša laikā, pamatojoties uz iesniegtajiem maksātāja aprēķiniem par avansa maksājumu lielumu un tās rīcībā esošajiem datiem, precizē avansa maksājumu lielumu un paziņojumu par to nosūta maksātājam. Maksātājs patstāvīgi iemaksā budžetā aprēķinātos nodokļa avansa maksājumus par taksācijas gadu šādos termiņos: ne vēlāk kā Maksātāji, kuri saņem patentu individuālā darba veikšanai, līdz patenta saņemšanai samaksā patentmaksu, kas ir ienākuma nodokļa avansa maksājums.

No šā likuma 8. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanas prēmijas un ienākumi internetā maksāšanas rezumējošā kārtība 1.

Nodokļa aprēķināšanu un iemaksāšanu budžetā rezumējošā kārtībā veic maksātājs. Atbilstoši šim likumam nodoklis tiek aprēķināts par gada apliekamā ienākuma kopējo apjomu, un tas tiek atspoguļots deklarācijā.

Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"

Deklarācijā tiek uzrādīti visi maksātāja taksācijas periodā kalendārajā gadā gūtie ienākumi, arī ar nodokli neapliekamie ienākumi. Maksātājs ne vēlāk kā 15 dienu laikā no deklarācijas iesniegšanas dienas iemaksā budžetā aprēķinātā nodokļa summu, bet, ja aprēķinātā nodokļa summa pārsniedz latus, maksātājs to var iemaksāt budžetā triju mēnešu laikā no deklarācijas iesniegšanas dienas, iemaksājot līdz katra mēneša Turklāt šī prēmijas un ienākumi internetā ir samazināma par to nodokļa daļu, kuru taksācijas gada laikā darba devēji samaksājuši kā algas nodokli vai pats maksātājs - kā avansu, arī kā patentmaksu.

Ja rezumējošā kārtībā aprēķinātā summa pēc pārbaudes izrādās mazāka par avansā samaksāto, nodokļu inspekcija triju mēnešu laikā no deklarācijas iesniegšanas dienas atmaksā maksātājam radušos starpību. Šā likuma Deklarācija ar tai pievienotajiem dokumentiem, kas apliecina nodokļa iemaksāšanu budžetā, iesniedzama nodokļu inspekcijai pēc maksātāja dzīvesvietas ne vēlāk kā taksācijas gadam sekojošā gada 1.

Deklarācijai ir pievienojami vai reizē ar to uzrādāmi un, ja nepieciešams, iesniedzami dokumenti, kas apliecina: 1 maksātāja tiesības uz atvieglojumiem; 2 taksācijas gada laikā izdarītos attaisnotos izdevumus; 3 kā avansu, arī kā algas nodokli un patentmaksu samaksāto nodokli.

prēmijas un ienākumi internetā tirdzniecības roboti rada

Ja maksātājs taksācijas gada laikā ir mainījis dzīvesvietu, deklarācija jāiesniedz jānosūta pa pastu nodokļu inspekcijai pēc iepriekšējās dzīvesvietas. Ienākumu deklarēšanas atvieglojumi 1.