Rekvizītu iespējas,


lielas binārās opcijas

Ja dokumentu apstiprina ar rīkojuma dokumentu, atzīmē par dokumenta apstiprinājumu ietver: Ja dokumentu apstiprina koleģiālās institūcijas sēdē, lēmumu noformējot kā atsevišķu dokumentu vai ierakstot to sēdes rekvizītu iespējas, atzīmē par dokumenta apstiprinājumu ietver: Dokumenta reģistrācijas numurs ir numurs, kas dokumentam piešķirts, reģistrējot to organizācijas dokumentu reģistrā. Dokumenta reģistrācijas numurā norāda vismaz dokumenta kārtas numuru kalendāra gada ietvaros, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi.

ienesīga tirdzniecības sistēma

Dokumenta reģistrācijas numurā lietojamos apzīmējumus nosaka attiecīgā organizācija. Pirms dokumenta reģistrācijas numura lieto saīsinājumu "Nr.

Dokumenta atvasinājuma izstrādāšana un noformēšana Dokumenta atvasinājums ir dokuments, kas pilnībā vai daļēji atveido dokumenta oriģinālu. Dokumenta atvasinājumu izstrādā noraksta, izraksta vai kopijas veidā. Dokumenta atvasinājumu var izstrādāt arī no dokumenta oriģināla noraksta, izraksta vai kopijas, ja tie izstrādāti un apliecināti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Dokumenta norakstu izstrādā, pilnībā pārrakstot dokumenta oriģināla informāciju vai aizpildot īpašu noraksta veidlapu. Dokumenta izrakstu izstrādā, pārrakstot vai rekvizītu iespējas dokumenta oriģināla daļu, kas satur nepieciešamo informāciju, vai aizpildot īpašo izraksta veidlapu. Pārrakstot dokumenta oriģināla daļu, kas satur nepieciešamo informāciju: Nokopējot dokumenta oriģināla daļu, kas satur nepieciešamo informāciju: Īpašajai noraksta vai izraksta veidlapai izmanto attiecīgā dokumenta veida tipogrāfiski vai citādā tehniskā veidā sagatavotu veidlapu, kurā paraksta un zīmoga nospieduma vietā ierakstīti vārdi " personiskais paraksts" un "zīmogs".

Parādītu lapu rekvizītu izvilkšanas pārvaldība Skatīt rekvizītu nosūcējus un pārvaldīt iekļaut un izslēgt sarakstus dažādās nosūcējus, vispirms atveriet lapu rekvizītu izvilkšanas pārvaldība: Centrālās administrēšanas lapas sadaļā lietojumprogrammu pārvaldība atlasiet Pārvaldīt pakalpojumu lietojumprogrammas. FAST meklēšanas administrēšanas lapas sadaļā Rekvizīta ieguve, noklikšķiniet uz Rekvizīta izvilkšanas pārvaldība. Rediģēt iekļaut saraksts Lapā rekvizītu izvilkšanas pārvaldība: Rekvizītu iespējas skatītu citu rekvizītu nosūcējus iekļaujamo vienumu sarakstu novietojiet kursoru virs nosūcējs rekvizīta nosaukums, izvērsiet parādītās izvēlnes un izvēlieties Rediģēt iekļaut sarakstu. Lai rediģētu kādu vienumu, novietojiet kursoru virs iekļaut saraksta elementu, izvērsiet izvēlnē, kas tiek parādīta, un izvēlieties Rediģēt elementu. Vienuma dzēšana no saraksta iekļaut kursors tiek pārvietots uz iekļaut saraksta elementa, izvērsiet izvēlnē, kas tiek parādīta, un izvēlieties Dzēst vienumu.

Aizpildot īpašo noraksta vai izraksta veidlapu, nepārraksta to dokumenta oriģināla pamatinformāciju, kura ietverta veidlapā. Dokumenta kopiju izstrādā, nokopējot vai citādā tehniskā veidā iegūstot oriģināla faksimilattēlu ar visām oriģināla dokumenta grafiskajām un citām īpatnībām.

Skatīt Rekvizītu iespējas kabineta Ministru kabineta noteikumi Nr. Noteikumos lietotie termini Dokuments - jebkurā veidā un materiālā ierakstīta informācija, ko rada, saņem un uzglabā jebkura Latvijas Republikas valsts pārvaldes institūcija, valsts un pašvaldību iestāde, uzņēmums, uzņēmējsabiedrība un uzņēmējsabiedrību apvienība, kā arī sabiedriskā un reliģiskā organizācija turpmāk tekstā - "organizācija" vai fiziskā persona. Dokumenta autors — organizācija, tās struktūrvienība, darbinieks, ierēdnis ierēdņa kandidāts vai fiziskā persona, kas parakstījusi dokumentu. Dokumenta izstrādāšana - dokumenta uzrakstīšana atbilstoši noteiktām prasībām, izmantojot kādus materiālus, datus u.

Izstrādājot elektroniska dokumenta kopiju papīra formā, tos dokumenta rekvizītus, kuri papīra formā nav redzami, atveido dokumenta kopijā uzreiz aiz apliecināmā dokumenta pēdējā rekvizīta virs apliecinājuma uzraksta.

Kopijas pirmās lapas augšējā labajā stūrī raksta vārdu "Kopija".

Parādītu lapu rekvizītu izvilkšanas pārvaldība

Ja dokumenta atvasinājumu apliecina organizācija, apliecinājuma uzrakstā ietver: Ja dokumenta atvasinājumu apliecina fiziska persona, apliecinājuma uzrakstā ietver: Veidojot dokumentu atvasinājumu kopumu, rekvizītu iespējas šo noteikumu Dokumentu atvasinājumu rekvizītu iespējas apliecinājuma uzrakstā šo noteikumu Apliecinājuma uzrakstu izvieto dokumentu atvasinājumu kopuma pēdējās lapas beigās uzreiz aiz apliecināmā dokumenta pēdējā rekvizīta.

Šo noteikumu Ja dokumenta beigās vai dokumentu atvasinājumu kopuma pēdējās lapas beigās uzreiz aiz apliecināmā dokumenta pēdējā rekvizīta nav vietas, apliecinājuma uzrakstu var izvietot: Normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos organizācija dokumenta atvasinājumā vai dokumentu atvasinājumu kopumā zem apliecinājuma uzraksta norāda organizācijas vai arhīva kā nokopēt piedāvājumus no demonstrācijas konta, kur atrodas dokumenta oriģināls, no kura izstrādāts dokumenta atvasinājums.

Ja dokumenta atvasinājums ir uz vairākām lapām, pirms tā pareizības apliecināšanas visas dokumenta atvasinājuma lapas sanumurē ar arābu cipariem, sākot ar pirmo lapu, un veic vienu no šādām darbībām: Izstrādājot dokumentu atvasinājumu kopumu, sanumurē un paraksta nepiemēro dokumentiem, kurus legalizē izmantošanai ārvalstu iestādēs vai sanumurē un cauršuj rekvizītu iespējas visas lapas kopumā.

Dokumenta atvasinājuma vai dokumentu atvasinājumu kopuma pareizību varbūtības tirdzniecībā apliecina organizācijas vadītājs, cita rekvizītu iespējas, kas ir tiesīga pārstāvēt organizāciju, vai šo personu pilnvarotā persona.

Sazinies ar mums

Dokumenta dublikāta izstrādāšana un noformēšana Dokumenta dublikātu izstrādā, ja dokumenta oriģināls, kas bija sagatavots vienā eksemplārā, ir nozaudēts, nozagts, iznīcināts vai bojāts. Dokumenta autors nodrošina izdoto dokumenta dublikātu uzskaiti.

variants bez naudas un naudā

Dublikāta pirmās lapas augšējā labajā stūrī raksta vārdu "Dublikāts". Dublikāta izstrādāšana, pārrakstot bojātā dokumenta oriģināla informāciju, nav pieļaujama. Ja dokumenta oriģināls ir bojāts, dokumenta autors to iznīcina un par to izdod attiecīgu aktu.

Iespējamās darbības

Pārvaldes dokumentu sistēma Pārvaldes dokumentu sistēma ir dokumentu kopums, kas nosaka organizācijas statusu vai darbības rekvizītu iespējas, pasākuma norises kārtību, fiksē vai apkopo ar organizācijas darbību, pasākuma norisi un fiziskās personas darbību saistītos faktus, nodod informāciju citām personām, kā arī organizē publisko tiesību subjektu rekvizītu iespējas ar citiem publisko tiesību subjektiem vai privātpersonām.

Pārvaldes dokumentu sistēmā ietilpst šādas dokumentu grupas: Organizatoriskie dokumenti nosaka attiecīgās organizācijas tās struktūrvienības vai koleģiālās institūcijas statusu vai pasākuma norises kārtību, pārvaldes institūciju kompetenci, lēmumu pieņemšanas kārtību, pienākumus, tiesības un atbildību.

strādāt pie opciju stratēģijas

Ar rīkojuma dokumentu tiek veikta vienpersoniska vai koleģiāla organizācijas vai pasākuma vadība. Privāto rekvizītu iespējas līgumi ir savstarpēja vienošanās rekvizītu iespējas kādu tiesisku attiecību nodibināšanu, pārgrozīšanu vai izbeigšanu, ko Civillikumā noteiktajā kārtībā privāto tiesību subjekti slēdz ar citiem privāto tiesību subjektiem.

Publisko tiesību līgumi ir vienošanās, ko Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā publisko tiesību subjekti slēdz ar citiem publisko tiesību subjektiem vai privātpersonām valsts pārvaldes jomā, lai nodrošinātu valsts pārvaldes funkciju efektīvu izpildi.

Ar personāla dokumentu palīdzību organizācija kārto un noformē darba vai rekvizītu iespējas attiecības ar saviem darbiniekiem vai amatpersonām. Ar sarakstes dokumentu korespondences palīdzību informācija tiek nodota adresātam — organizācijai, tās struktūrvienībai, koleģiālai rekvizītu iespējas vai fiziskai personai.

Džona korpusa iespējas

Faktus fiksējošie dokumenti ir dokumenti, kuros atspoguļoti dati par organizācijas darbību vai faktiem un kuri neietilpst citās pārvaldes dokumentu grupās. Pārvaldes dokumentam ir šādas sastāvdaļas: