Stratēģisko mērķu sasniegšanas rādītāji


Rezultātu un rezultatīvo rādītāju sistēmas pamatnostādnes Kopsavilkums Pakāpeniski pilnveidojot politikas un budžeta plānošanas procesu, ir apzināta nepieciešamība nodrošināt finanšu politikas vadību ar attīstīto valstu līmenim atbilstošu lēmumu sagatavošanas un pieņemšanas līmeni.

stratēģisko mērķu sasniegšanas rādītāji

Lai to nodrošinātu, nepieciešama informācija un diskusijas par sagaidāmajiem politikas rezultātiem, izvērtējot alternatīvas politikas un to ieviešanas veidus.

Pamatnostādnes par rezultātu un rezultatīvo rādītāju sistēmu turpmāk - Pamatnostādnes paredz izveidot vienotu rezultātu un rezultatīvo rādītāju plānošanas un atskaitīšanās sistēmu institucionālās darbības stratēģijas IDS ietvaros. Pamatnostādņu par rezultātu un rezultatīvo rādītāju sistēmas turpmāk tekstā - pamatnostādnes mērķi ir: 1 nodrošināt finanšu politikas vadību ar atbilstošu informāciju lēmumu pieņemšanai un diskusiju materiālu par sagaidāmajiem politikas rezultātiem, izsverot alternatīvas politikas un to ieviešanas veidus; 2 saistīt rezultatīvo rādītāju sistēmu ar stratēģisko plānošanu kā stratēģiskās plānošanas nepieciešamu sastāvdaļu.

  1. Kpi, pamatojoties uz līdzsvarotu rādītāju karti bsc. Bsc metodika
  2. Stratēģijas plāns » Tukuma siltums
  3. Finansiālās neatkarības ieguldījums
  4. Bināro opciju ķeksīša indikators
  5. Kas ir bināro opciju platforma

Rezultātu un rezultatīvo rādītāju sistēmas pamatā ir politikas mērķa, makro ietekmes rezultātu, politikas rezultātu, darbības rezultātu, un rezultatīvo rādītāju plānošana. Šīs pamatnostādnes paredz, ka rezultatīvie rādītāji tiek izmantoti valdības politisko prioritāšu definēšanā, valdības politiku izstrādē un novērtēšanā, ministriju u. Ievads Pakāpeniski pilnveidojot politikas un budžeta plānošanas procesu, ir apzināta nepieciešamība nodrošināt finanšu politikas vadību ar attīstīto valstu līmenim atbilstošu lēmumu sagatavošanas un pieņemšanas līmeni.

Sabalansēta rezultātu karte - definīcija, jēdziens, atšķirības no citām vadības sistēmām

Situācijas raksturojums Rezultatīvo rādītāju sistēma Latvijā ieviesta budžeta reformas ietvaros ar nolūku izvērtēt ieguldīto finanšu resursu izlietojumu atbilstoši politikas mērķim. Tā bija cieši saistīta ar pāreju uz programmu budžeta plānošanu, kas uzsākta Līdz ar Politikas plānošanas pamatnostādņu, Vidēja termiņa budžeta plānošanas metodoloģijas, kā arī Ministru kabineta kārtības ruļļa akceptēšanu ministrijās un citās centrālajās valsts iestādēs turpmāk tekstā sākot no 2.

Ņemot vērā citu valstu pieredzi un pielāgojot to Latvijas ekonomiskajai un politiskajai situācijai, ministrijās pakāpeniski tiek ieviesta institūciju darbības stratēģiju sistēma turpmāk - IDSkas lielā mērā ietekmēs arī rezultatīvo rādītāju stratēģisko mērķu sasniegšanas rādītāji tālāku attīstību. Tiesiskais regulējums Saskaņā ar gadskārtējā valsts budžeta likumā noteikto, Finanšu ministrija katru gadu sagatavo noteikumus par ministriju un citu centrālo valsts iestāžu programmu un apakšprogrammu rezultatīvajiem rādītājiem, paredzot rezultatīvo rādītāju noteikšanas un atskaitīšanās kārtību.

Saskaņā ar noteikumiem gadījumā, ja ministrijas rezultatīvie rādītāji nav izpildīti, finanšu ministrs ir tiesīgs ierosināt Ministru kabinetam samazināt piešķirtā finansējuma apjomu attiecīgajai programmai.

Tomēr, praktiski šīs pilnvaras netiek pielietotas, jo iq opcijas bināro opciju apmācība gadījumu ministrijai ir bijis pamatots iemesls, kas kavējis darbības rezultāta sasniegšanu. Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes kopā ar pusgada un gada pārskatu iesniedz Finanšu ministrijā pārskatu par attiecīgās budžeta programmas un apakšprogrammas turpmāk tekstā - programmas rezultatīvo rādītāju faktisko izpildi.

Saskaņā ar Ministru kabineta Gadskārtējā budžeta pieprasījumu sastādīšanas instrukcijā ir formulēts uzdevums - vienlaicīgi ar valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu valsts budžeta programmu sadalījumā, plānot arī rezultatīvos rādītājus nākamajam gadam.

Instrukcijā tiek sniegts skaidrojums par rezultatīvo rādītāju veidiem un plānošanas kārtību. Pamatnostādnes par rezultātu un rezultatīvo rādītāju sistēmu ir sagatavotas, ievērojot Ministru kabineta Pamatnostādņu par rezultātu un rezultatīvo rādītāju sistēmas mērķi Pamatnostādņu par rezultātu un rezultatīvo rādītāju sistēmas turpmāk tekstā - pamatnostādnes mērķi ir: 1 nodrošināt finanšu politikas vadību ar atbilstošu informāciju lēmumu pieņemšanai un diskusiju materiālu par sagaidāmajiem politikas rezultātiem, izsverot alternatīvas politikas un to ieviešanas veidus; 2 saistīt rezultatīvo rādītāju sistēmu ar stratēģisko plānošanu kā stratēģiskās plānošanas nepieciešamu sastāvdaļu.

Šīs pamatnostādnes paredz, ka rezultatīvie rādītāji tiek izmantoti ne tikai politikas un institūciju darbības stratēģisko mērķu sasniegšanas rādītāji un lēmumu par finansējuma piešķiršanu pamatošanā, bet arī politikas ieviešanas izvērtēšanā. Rezultātu plānošanas struktūra Viens no politikas plānošanas svarīgākajiem aspektiem ir rezultātu un rezultatīvo rādītāju formulēšana.

Tas ir pamats gan finansējuma piešķiršanai ministrijām un citām valsts pārvaldes iestādēm, gan arī to darba plānošanai un izvērtēšanai. Rezultātu un rezultatīvo rādītāju sistēmas izmantošanas mērķis ir izvērtēt par piešķirtajiem līdzekļiem iegūto vērtību2. To var veikt tikai tad, ja skaidri tiek definēta rezultātu struktūra. Tas attēlots pirmajā shēmā: 3. Politikas mērķi Mērķis - vēlamais stāvoklis, ko valdība vēlas sasniegt, pilnveidojot noteiktu stratēģisko mērķu sasniegšanas rādītāji jomu.

Katrai politikai var būt viens vai vairāki mērķi. Gadījumā, ja kādai politikai ir vairāki mērķi, tiek noteikts arī virsmērķis.

Mērķa seansu daļa Piezīme Šeit nav norādīta uzlabotā MPK cenu noteikšana, taču varat to izmantot, ja jūs kāda noteikta iemesla dēļ vēlaties cenas iestatīt manuāli, tomēr vēlaties kaut kādā mērā lietot arī cenu noteikšanu izsolei.

Piemēram, Zemkopības ministrijas stratēģisko mērķu sasniegšanas rādītāji programmas "Droša, nekaitīga un kvalitatīva pārtika" virsmērķis viens no diviem mērķiem ir "nodrošināt visu pārtikas apritē iesaistīto uzņēmumu profesionālu un konsekventu valsts uzraudzību un kontroli, lai pārtikas apritē nonāktu patērētāju veselībai droša un nekaitīga pārtika". Iepriekš minēto jomu analīze ir svarīga, lai noteiktie politikas mērķi nebūtu nereāli.

Mērķis tiek konkretizēts, formulējot rezultātus. Makro ietekmes rezultāti Makro ietekmes - pārmaiņas sabiedrībā ekonomiskas, sociālajā, rezultāti stratēģisko mērķu sasniegšanas rādītāji, vides stratēģisko mērķu sasniegšanas rādītāji. Makro ietekmes rezultātus raksturo: a makro ietekmes rezultātus ietekmē daudzas politikas, dažādu institūciju darbības un citi ārējās vides faktori; b ministrijas un citas valsts pārvaldes iestādes tikai netieši spēj ietekmēt un uzņemas atbildību par šo rezultātu sasniegšanu; c makro ietekmes stratēģisko mērķu sasniegšanas rādītāji novērtēšanu var veikt pastāvīgi, ja ir pieejami nepieciešamie statistiskie dati.

Gadījumā, kad šie rezultāti tiek vērtēti kādas konkrētas politikas ietekmes analīzes kontekstā, to iespējams veikt tikai pēc ilgāka laika gadi. Makro rezultātu piemēri ir tādi indikatori kā iekšzemes kopprodukts IKPeksporta apjoms, gaisa kvalitāte, noziedzības līmenis, darbaspēka konkurētspēja, bezdarba līmenis, nabadzības līmenis u.

Bezdarba līmeni, piemēram, var mērīt pastāvīgi, bet atsevišķos gadījumos, kad, piemēram, kādā konkrētā reģionā tiek realizēta speciāla valdības programma cīņai ar bezdarbu, ar šīs programmas palīdzību radītās izmaiņas bezdarba līmenī var tikt mērītas tikai pēc programmas realizācijas.

Makro ietekmes rezultāti ir iespējamās sekas, kas rodas politikas rezultātu sasniegšanas vai nesasniegšanas rezultātā un citu ārējās vides faktoru ietekmē. Tā piemēram, uzlabojot pārtikas uzņēmumu atbilstību visām higiēnas prasībām, tiks radīti priekšnoteikumi sabiedrības veselības stāvokļa uzlabošanai, kā arī izveidosies situācija, ka prasībām atbilstošie uzņēmumi varēs eksportēt savu produkciju ārpus Latvijas.

Šajā gadījumā tai ir liela, ja ne izšķiroša nozīme, pareiza izpratne un raitība izstrādātāju noteiktajā terminoloģijā. Līdzsvarota rādītāju karte viņa idejas pamatā.

Tā rezultātā notiks izmaiņas pārtikas produkcijas eksporta apjomā. Makro ietekmes rezultātu plānošana Tas, kuri makro ietekmes rezultāti ir svarīgi attiecīgās politikas novērtēšanai, izriet no definētā politikas mērķa. Piemēram, ja politikas mērķis ir "nekaitīgas un kvalitatīvas pārtikas nodrošināšana patērētājiem", tad augstāk piemērā minētais makro ietekmes rezultāts "pārtikas produkcijas eksporta apjoms" kā politikas analīzes objekts šajā kontekstā nav būtisks.

Stratēģija, plāns, pārskati

Tas ir tikai blakus faktors, un galvenais makro ietekmes rezultāts ir "sabiedrības veselības stāvokļa uzlabošanās". Pretēji, ja politikas mērķis būtu "nekaitīgas un kvalitatīvas pārtikas nodrošināšana patērētājiem un pārtikas nozares konkurētspējas uzlabošana", minētais makro ietekmes rezultāts sniegtu būtisku informāciju par politikas īstenošanas gaitu. Ne visiem politikas mērķiem ir iespējams un nepieciešams konstatēt makro ietekmes rezultātus.

Gadījumā, ja nav iespējams konstatēt makro rezultātus, tiek definēti stratēģisko mērķu sasniegšanas rādītāji politikas rezultāti. Vienas ministrijas kompetencē parasti būs ne vairāk kā pieci līdz seši makro ietekmes rezultāti. Daži no tiem būs kopīgi ar citām ministrijām.

Seko aktualitātēm

Atsevišķos gadījumos it īpaši makro ietekmes rezultātu gadījumā var izmantot rādītājus, kas tiek iegūti savstarpēji izvērtējot vairākus rezultatīvos rādītājus - tā saucamos integrētos rādītājus. Tā piemēram, ANO Attīstības programmas makro ietekmes rezultāta rādītājs - cilvēku skaits, kas atbilst "dzīves apstākļu stratēģisko mērķu sasniegšanas rādītāji standartam un augstāk piemērā minētais makro ietekmes rezultāts - "sabiedrības veselības stāvokļa uzlabošanās" - ir integrētie rādītāji.

Politikas rezultāti Politikas rezultāti3 - pārmaiņas sabiedrībā tirdzniecības padomnieks tirdzniecības robots, ekonomiskajā, sociālajā, kultūras, vides u.

Politikas rezultātus salīdzinājumā ar citiem rezultātiem raksturo: a politikas rezultātus veido ne vien darbības rezultāti, ko sasniedz kāda konkrēta ministrija vai cita valsts pārvaldes iestāde, bet ietekmē arī darbības rezultāti, ko rada citas institūcijas, kā arī ārējās vides faktori gan Latvijā, gan arī pasaulē.

Šis ir arī galvenais iemesls, kāpēc ieguldījumu reālu plānošanu var pamatā veikt tikai darbības rezultātu līmenī, protams ņemot vērā arī politikas rezultātus; b viens darbības rezultāts var ietekmēt vairākus stratēģisko mērķu sasniegšanas rādītāji rezultātus un vienu politikas rezultātu var ietekmēt vairāki darbības rezultāti vienlaikus; c politikas rezultātus var novērtēt stratēģisko mērķu sasniegšanas rādītāji pēc zināma laika gadiem, dažkārt pat ilgāk.

Politikas rezultāta piemērs ir: Profesionāļu stratēģijas, bināras iespējas no darbības rezultātiem institūcijas politikas rezultātus var ietekmēt tikai daļēji.

Piemēram, pārtikas izraisīto slimību izplatību nosaka ne binārās opcijas katru dienu pārtikas ražošanas uzņēmumu atbilstība visām higiēnas prasībām cits politikas rezultātsbet arī nelegāli ražotās vai ievestās pārtikas klātbūtne tirgū, dažādu slimību izplatīšanās u.

Pareizās cenu noteikšanas stratēģijas izvēle

Savukārt pārtikas pārstrādes uzņēmumu atbilstību visām higiēnas prasībām nosaka arī tādi ārējās vides faktori, kā piemēram, ātrums ar kādu uzņēmumi modernizējas, uzņēmumiem pieejamie kredītresursi, uzņēmumu spēja nodrošināt visu kvalitātes procedūru ievērošanas turpināšanu jau pēc sertifikācijas utt.

Politikas rezultātu plānošana Politikas rezultātus plāno atbilstoši noteiktajam politikas mērķim. Tādēļ gadījumos, kad politikas dokumentos mērķi nav noteikti vai arī tie ir neskaidri, vispirms jānodrošina mērķu definēšana. Tikai tad iespējams veikt politikas rezultātu plānošanu. Piemēram: 3. Darbības rezultāti Darbības rezultāti4 - ministriju un institūciju darba galaprodukti jeb pakalpojumi un preces, kas tiek radīti, izmantojot ieguldījumus.

Darbības rezultātus salīdzinājumā ar citiem rezultātiem raksturo: a darbības rezultāti ir preces un pakalpojumi, ko institūcijas rada un sniedz ārējiem klientiem - uzņēmumiem, sabiedriskajām organizācijām un iedzīvotājiem t.

Ko var pagatavot no kalmāriem: ātri un garšīgi

Eiropas Savienības institūcijām un pilsoņiem, uzņēmējiem un organizācijām un arī starptautiskajām organizācijām, kuru dalībniece ir Latvija.

Bez tam pakalpojumus var sniegt arī Ministru kabinetam, citām ministrijām un iestādēm; b darbības rezultāti pilnībā atrodas institūcijas tiešā ietekmē, tos praktiski neiespaido ārpus institūcijas esoši faktori.

Par to sasniegšanu ir atbildīgi institūciju vadītāji; c darbības rezultātus var novērtēt tūlīt pēc darbības veikšanas vai arī jau tās laikā.

Darbības rezultātu piemēri ir: pārtikas uzņēmumu atzīšana; meža platību novērošana ugunsdrošības nolūkos ; ceļu būve; mācību programmu sniegšana bezdarbniekiem; latviešu valodas mācīšana, valodas stratēģisko mērķu sasniegšanas rādītāji novērtēšana un valodas atestācijas apliecību izsniegšana.

Par darbības rezultātu var uzskatīt arī ministriju un citu valsts pārvaldes iestāžu pamatdarbu - politikas dokumentu un tiesību aktu sagatavošanu.

Panākumu gūšana, izmantojot viedo cenu noteikšanu: Google paraugprakse

Politikas dokumentu un tiesību aktu sagatavošana ir ministrijas pamatfunkcija ar skaidru un kvantificējamu rezultātu - galaproduktu. Politikas dokumentu un tiesību aktu sagatavošanā piedalās arī citas ministrijas, tomēr par dokumentu kvalitāti un skaitu atbildīgā ir viena ministrija.

Darbības rezultāti ir uz rezultātu orientētas sistēmas svarīgākais elements, jo tie veido stabilu pamatu gan budžeta, gan pārējo tautsaimniecības resursu, kā arī citu ieguvumu plānošanai un prognozēšanai. Nezinot darbības rezultātus, nav iespējams pateikt, vai izvirzītie politikas mērķi un uzdevumi ir reāli un atbilst esošajiem resursiem un finansējumam.

Tāpat, ja nav definēti darbības rezultāti, praktiski nav iespējams pārliecināties par finansējuma un citu resursu izlietošanas lietderīgumu. Darbības rezultātu plānošana Darbības rezultāti ir cieši saistīti ar jēdzienu "funkcijas".

stratēģisko mērķu sasniegšanas rādītāji

Darbības rezultāti ir ministriju un citu valsts pārvaldes iestāžu normatīvajos aktos noteikto funkciju īstenošanas gala produkti. Parasti, vienai programmai vai institūcijai nevar būt pārāk liels skaits darbības rezultātu.

stratēģisko mērķu sasniegšanas rādītāji

Piemēram: 4. Tomēr šajā konkrētajā gadījumā tie ir tikai starpprodukti galarezultāta radīšanā.

stratēģisko mērķu sasniegšanas rādītāji

Ja vien iespējams, pamatā nepieciešams plānot tos darbības rezultātus, kas ir galaprodukti. Protams, institūcijas, veicot savas darbības iekšējo plānošanu, katru galaproduktu var sadalīt sīkākos darbības rezultātos.

Tas var atvieglot atskaitīšanās sistēmas darbību ministrijas vai iestādes iekšienē.

Dažādu politisko un normatīvā regulējuma izmaiņu rezultātā Sabiedrība no Par deleģēšanas līgumā noteikto pienākumu īstenošanu Sabiedrība katru gadu informē Tukuma novada Domi. Ražotnēs tiek izmantots tāds kurināmais kā šķelda, malka un sašķidrinātā naftas gāze.

Valdības līmenī, savukārt, informācija galvenokārt ir nepieciešama par galaproduktiem. Darbības rezultātu - galaproduktu piemēram, uzņēmumu sertifikācija dalīšana sīkākos darbības rezultātos piemēram, uzskaite, stratēģisko mērķu sasniegšanas rādītāji u.

Parasti jāizdala galvenie darbības rezultāti, kas ir gan politiski nozīmīgi, gan arī finansiāli un citu resursu ietilpīgi.

Darbības rezultāti var tikt izteikti arī kvalitātes, laika un vietas izteiksmes formā. To parasti dara gadījumos, kad kādam no šiem aspektiem nepieciešams pievērst papildus uzmanību.

Piemēram, ja pastāv problēma, ka pārtikas uzņēmumi tapu joslu indikators par atzīšanas garo un sarežģīto procesu, tad darbības rezultātu "uzņēmumu atzīšana" var izteikt sekojoši - "uzņēmumu atzīšana vidēji desmit dienās, kopš uzņēmuma pieteikšanās uz atzīšanas procesu".

Ja nepieciešams, rādītāju var stratēģisko mērķu sasniegšanas rādītāji ar vietas izteiksmes formu, piemēram, "uzņēmumu atzīšana Vidzemes reģionā vidēji desmit dienās, kopš uzņēmuma pieteikšanās uz atzīšanas procesu". Vajadzības gadījumā šo darbības rezultātu var papildināt ar informāciju par to, cik lielā mērā uzņēmēji ir apmierināti ar atzīšanas procesa organizāciju.

Darbības rezultāta iespējamais formulējums tad būtu - "uzņēmumu sertificēšana vidēji desmit dienās, kopš uzņēmuma pieteikšanās uz atzīšanas procesu un uzņēmēju apmierinātība ar atzīšanas procesa organizāciju". Rezultatīvie rādītāji Rezultatīvos rādītājus izstrādā institūcijas budžeta programmu līmenī, lai tie tieši atbilstu makro ietekmes rezultātiem, politikas rezultātiem un darbības rezultātiem un veidotu vienotu informācijas apjomu par konkrētas budžeta programmas rezultātu sasniegšanas līmeni attiecībā pret piešķirtajiem resursiem.

Lai veiktu pilnvērtīgu politikas mērķu, makro ietekmes rezultātu, politikas rezultātu un darbības rezultātu plānošanu, novērtēšanu un izmantošanu lēmumu pieņemšanā, ir nepieciešams noteikt tiem rezultatīvos rādītājus, atbilstošus procesam un novērtēšanas stratēģisko mērķu sasniegšanas rādītāji. Pamatnostādnes neparedz sistēmu, ka katram darbības rezultātam jānosaka ieguldījumu apjoms.

Ieguldījumi Ieguldījumi - līdzekļi, ar kuru palīdzību ministrijas un citas valsts pārvaldes iestādes veic darbības konkrētu rezultātu ieguvumu sasniegšanai. Ieguldījumi sastāv no finansējuma un citiem resursiem, kā piemēram, ēkas, zeme, darbaspēks, tehnika, kas izlietoti darbības nodrošināšanai. Ieguvumi Ieguvumi - ir preces, pakalpojumi un pārmaiņas sabiedrībā ekonomiskajā, sociālajā, kultūras u. Ieguldījumu un ieguvumu definēšana ir tikai pamats rezultatīvo rādītāju sistēmas darbībai.

Lai veiktu pilnvērtīgu politikas, budžeta un ministriju darbības plānošanu, nepieciešams noteikt ieguldījumu un ieguvumu rezultatīvos rādītājus. Rezultatīvo rādītāju plānošana stratēģisko mērķu sasniegšanas rādītāji procesam Rezultatīvie ieguldījumu izlietošanas un ieguvumu sasniegšanas rādītāji - raksturojums skaitliskā izteiksmē.

Skaitliskā izteiksme atspoguļo izlietoto ieguldījumu un radīto ieguvumu daudzumu. Ieguvumi ir pamats ieguldījumu plānošanai. Atsevišķos gadījumos ieguldījumi to atbilstība noteiktiem standartiem, starptautiskām vienošanām var tikt uzskatīti par ieguvumu. Šādi rezultatīvie rādītāji var būt Aizsardzības ministrijas kompetencē. Ieguldījumi tiek atspoguļoti, izmantojot izdevumu ekonomisko klasifikāciju.

Šīs pamatnostādnes paredz turpināt izmantot šo pieeju, nosakot, ka Ministru kabinets, Finanšu ministrija un Valsts kanceleja ministrijām atsevišķos gadījumos var pieprasīt detalizētāku atalgojumu un resursu atspoguļošanu - piemēram thomson reuters citē bināros variantus štata vietu skaits.

stratēģisko mērķu sasniegšanas rādītāji

Lietojot 3.