Viena trešā iespēja


Likuma mērķis ir veicināt privātpersonas līdzdalību valsts pārvaldē. Likuma darbības joma 1 Likums nosaka kārtību, kādā privātpersona iesniedz un iestāde vai privātpersona, kas īsteno valsts pārvaldes uzdevumus turpmāk — iestādeizskata dokumentu, kurā ietverts iestādes kompetencē esošs lūgums, sūdzība, priekšlikums vai jautājums turpmāk — iesniegumsun atbild uz to, kā arī nosaka kārtību, kādā iestāde pieņem apmeklētājus.

Pievienotie video

Trešās daļas jaunā redakcija stājas spēkā Pārejas noteikumu 4. Iesnieguma iesniegšana 1 Iesniegumu iesniedz iestādei, kuras kompetencē ir izskatīt iesniegumu pilnībā vai kādā tā daļā.

viena trešā iespēja bināro opciju analītiskie signāli

Mutvārdos izteiktu iesniegumu, ja nepieciešams, privātpersonas klātbūtnē noformē rakstveidā un izsniedz tā kopiju iesniedzējam. Iesnieguma izskatīšanas piekritība 1 Ja iestāde konstatē, ka saņemtais iesniegums pilnībā vai kādā daļā nav šīs iestādes kompetencē, tā septiņu darbdienu laikā no iesnieguma saņemšanas viena trešā iespēja par to informē iesniedzēju un, ja iespējams, norāda kompetento iestādi.

Kombinatorika. Reizināšanas likums — teorija. Matemātika, klase.

Iestāde, kas saņēmusi pārsūtīto iesniegumu, šajā likumā noteiktajā kārtībā izskata iesniegumu un atbilstoši kompetencei sniedz atbildi uz to. Šādā gadījumā atbildes sniegšanas termiņu skaita no dienas, kad iesniegumu pārsūtījusi iestāde, kas to saņēma pirmā.

viena trešā iespēja līmeņi binārā opcijās

Ceturtā viena trešā iespēja stājas spēkā Iesnieguma izskatīšana un atbildēšana uz to 1 Izskatot iesniegumu un lemjot par pasākumiem, kas veicami saistībā ar to, iestādes sadarbojas. Iestāde iesniegumu izskata, vadoties pēc tā satura. Informāciju par iesniegumu iesniedzējs var saņemt Informācijas atklātības likumā noteiktajā kārtībā.

Žik! Turpynuojums. 3. raidiejums

Atbildēšana uz vairāku privātpersonu iesniegumiem 1 Atbildi uz vairāku privātpersonu kopīgu iesniegumu nosūta tai privātpersonai, kura attiecīgo iesniegumu parakstījusi pirmā, ja iesnieguma iesniedzēji nav norādījuši citu privātpersonu.

Ja minētā persona nav viena trešā iespēja, atbildi nosūta vienam no iesnieguma parakstītājiem, kurš ir norādījis savu adresi vai citas ziņas, kas palīdz ar viņu sazināties. Atbildi nosūta katram iesniedzējam vai, ja saņemti vairāki vairāku privātpersonu kopīgi iesniegumi, to nosūta atbilstoši šā panta pirmās daļas prasībām.

viena trešā iespēja nopelnīt naudu internetā bez ieguldījumiem nekavējoties

Atbildi izliek iestādes apmeklētājiem pieejamās telpās un pēc mutvārdu pieprasījuma izsniedz personiski iesniedzējam, kā arī publicē iestādes mājaslapā internetā, laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un, ja nepieciešams, arī vietējā laikrakstā. Atbildi formulē, ievērojot šā likuma 9. Iesnieguma atstāšana bez izskatīšanas 1 Iestāde ir tiesīga atstāt iesniegumu bez izskatīšanas šādos gadījumos: 1 iesniegumā nav norādīts iesnieguma iesniedzējs fiziskajai personai — vārds, uzvārds un adrese; juridiskajai personai viena trešā iespēja nosaukums un juridiskā adrese ; 2 iesniegums nav parakstīts, izņemot šā likuma 2.

Apmeklētāju pieņemšanas kārtība 1 Iestāde, viena trešā iespēja normatīvajos aktos tai noteiktās kompetences specifiku, nodrošina, ka tā ir pieejama apmeklētājiem.

NosЕ«ti uz e-pastu

Iestāde nodrošina, ka apmeklētāji šādā kārtībā tiek pieņemti periodiski, taču ne retāk kā reizi mēnesī.

Ja iestādei nav mājaslapas internetā, apmeklētāju pieņemšanas laiku publicē vietējā laikrakstā.

viena trešā iespēja Es tev palīdzēšu nopelnīt

Informācijas izpaušanas ierobežojumi 1 Aizliegts bez iesnieguma iesniedzēja piekrišanas izpaust informāciju, kas atklāj viņa identitāti, izņemot gadījumu, kad iestādei saskaņā ar likumu šāda informācija ir jāizpauž. Ja iesniegumā nav ietverta norāde par aizliegumu izpaust tajā minētos faktus, iestāde tos ir tiesīga izpaust, ievērojot šā panta pirmās daļas un citu normatīvo aktu prasības.

Iestādes rīcības kontrole 1 Iestādes rīcība tiek kontrolēta Valsts pārvaldes iekārtas likumāAdministratīvā procesa likumā un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Tiesas spriedums nav pārsūdzams.

viena trešā iespēja kur uzglabāt bitcoīnus pēc iegādes

Pārejas noteikumi 1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē likums "Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu izskatīšanas kārtība valsts un pašvaldību institūcijās" Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, Iesniegumu, sūdzību vai priekšlikumu, kura izskatīšana uzsākta saskaņā ar likumu "Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu izskatīšanas kārtība valsts un pašvaldību institūcijās" līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai, pabeidz izskatīt saskaņā ar likumu "Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu izskatīšanas kārtība valsts un pašvaldību institūcijās".

Izslēgts ar Grozījumi šā likuma 2.

viena trešā iespēja bollinger joslu binārās opcijas

Šā likuma Likums stājas spēkā Likums Saeimā pieņemts Valsts prezidenta vietā Saeimas priekšsēdētājs G. Daudze Rīgā